Skocz do zawartości
Matize

Regulamin I Regulations

Rekomendowane odpowiedzi

xWESELc.png

 

AovAnsU.png

 

§I Informacje ogólne

1. Każda osoba, która przeszła rekrutacje zobowiązana jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem.

2. Osoba dodana do firmy staje się jej pracownikiem i ma obowiązek wpisać się na listę postaci w TYM temacie według wzoru.

3. Wpisanie się na listę postaci oznacza automatyczną akceptację regulaminu.

4. Kultura to podstawa, pamiętaj o tym, ponieważ każdy z osobna reprezentuje dobre imię firmy - kultura także obowiązuje na czacie grupowym.

5. Działanie na szkodę firmy czyt. nagminne łamanie regulaminu firmy, czy też serwera będzie skutkowało zwolnieniem dyscyplinarnym.

6. Zgodnie z postanowieniem ministerstwa firm osoba, która anuluje podanie po ogłoszeniu wyników naboru poniesie karę w wysokości -300 score.

7. Osoba świeżo dodana do firmy zobowiązana jest do zrobienia screenshot ze statystyk pod f4 do północy w piątek i przesłania do zarządu w przeciwnym razie nie otrzyma wypłaty.

 

§II Informacje dla pracowników

1. Zakazuje się dorabiania na drużynie „Truckerzy” – złamanie tego punktu będzie skutkowało zwolnieniem dyscyplinarnym.

2. Jest kategoryczny zakaz przetrzymywania, ładowania, rozładowywania oraz chowania przemytów oraz towarów przeładowanych na terenie baz.

3. Zabrania się wpuszczania osób postronnych na teren baz za wyjątkiem: pracowników pomocy drogowej oraz pracowników firmy petrol.

4. Firma nie zakazuje tzw. „kampienia”, lecz zalecane jest, aby rozwozić towary na dłuższe dystanse.

5. Zabrania się używania niedozwolonych podmianek, czyli takich, które nie posiadają kolizji i/lub ułatwiają w sposób niedozwolony rozgrywkę.

6. Okres próbny trwa 2 tygodnie.

7. Wypłaty rozdawane są w każdą sobotę.

8. Każdy pracownik zobowiązany jest do wyrobienia cotygodniowej normy wynoszącej $30.000.

9. Każdy pracownik dba o swój przydzielony pojazd firmowy we własnym zakresie, ponieważ jest to jedyne narzędzie pracy.

10. Pracownik, który zechce wziąć urlop zobowiązany jest o tym powiadomić w TYM temacie według zamieszczonego wzoru.

11. Każdemu pracownikowi przysługuje 10 dni urlopu na miesiąc. Dopuszczalne są wyjątki po wcześniejszym ustaleniu z zarządem.

12. Pracownikowi będącemu na stanowisku „Okres próbny” nie przysługuje urlop – wyjątek, gdy pracownik ma naprawdę ważny powód.

13. Pracownik ubiegający się o urlop musi zatankować, naprawić i odstawić pojazd firmowy na którąś z baz inaczej wniosek może zostać odrzucony.

14. Pracownik, który zechce opuścić firmę zobowiązany jest o tym powiadomić w TYM temacie według zamieszczonego wzoru.

15. Pracownik przed napisaniem zwolnienia obowiązkowo musi odstawić przydzielony pojazd na którąś z baz w pełni naprawiony, zatankowany i rozładowany - nie zastosowanie się grozi karą opisaną w §IV punkt 4.

16. Każdy pracownik zobowiązany jest do aktywnego udziału w zleceniu o ile score na to pozwala.

17. Każdy pracownik po użytkowaniu pojazdów ogólnodostępnych zobowiązany jest odstawić na miejsce z którego się je wzięło w stanie idealnym.

18. Pracownicy firmy mają prawo do darmowego doładowania punktów viatoll. W tym celu należy się zgłosić do zarządu z prośbą o doładowanie.

19. Jeżeli jesteś zainteresowany pomocą firmie możesz to zrobić przenosząc się na stanowisko dobroczyńcy. Więcej informacji §V.

20. Zarząd liczy się ze zdaniem pracowników. W razie jakichkolwiek propozycji, pytań itp. należy napisać w TYM temacie lub na prywatną wiadomość.

 

§III Awanse, premie oraz zwroty

1. Awanse zależą tylko i wyłącznie od Was samych. Pokaż nam, że Ci zależy, a z pewnością szybciej wespniesz się po szczeblach firmy.

2. Awanse nie przysługują pracownikom, których wypłata wynosi mniej niż ustalona norma oraz gdy pracownik jest na urlopie.

3. Premie przyznawane są za 3 pierwsze miejsca w rozliczeniu i wynoszą: 1msc. - $30.000, 2msc. - $20.000, 3msc. - $10.000.

4. Premii nie otrzymują pracownicy na stanowiskach: Szef, Zarząd i Dobroczyńcy.

5. Zwroty za paliwo wynoszą 100% i zwrotów nie otrzymują pracownicy na stanowiskach: Szef, Zarząd, Okres próbny oraz Dobroczyńcy.

 

§IV Kary i ostrzeżenia

1. Za odejście z firmy podczas trwania okresu próbnego zostanie nałożona kara -300 score. – nie dotyczy osób posiadających poniżej 300 score.

2. Pracownik, który posiada poniżej 300 score może odejść z firmy bez kary i nie ma znaczenia jakie zajmuje stanowisko.

3. Pracownik, który przepracował przynajmniej 6 okresów rozliczeniowych może odejść z firmy bez kary. W przypadku nie przepracowania 6 okresów rozliczeniowych może odejść z firmy, lecz z karą -300 score.

4. Za nieodstawienie przydziału na bazę, lub nie zatankowanie, nie naprawienie, nie rozładowanie, bądź pozostawienie w hangarze pomocy drogowej, a także w miejscu, w którym trzeba zrespić przed napisaniem zwolnienia pracownik otrzymuje karę -100 score.

5. Za rażące naruszenie regulaminu firmy w postaci nagannego zachowania wobec innych graczy, kolegów z firmy, czy zarządu pracownik zostanie zwolniony dyscyplinarnie.

6. Pracownik, który nie poinformuje o nieobecności dłuższej niż 5 dni (w postaci urlopu bądź wiadomości prywatnej do któregokolwiek członka zarządu) otrzyma ostrzeżenie.

7. Za niewyrobienie normy pracownik otrzymuje ostrzeżenie.

8. Dopuszczalne jest tylko jedno ostrzeżenie. Za drugim ostrzeżeniem pracownik zostaje zwolniony dyscyplinarnie.

9. Zarząd może usunąć ostrzeżenie po zauważeniu poprawy aktywności oraz wkładu w rozwój firmy.

10. Kara za zwolnienie dyscyplinarne wynosi -500 score.

11. Gracz który nie zgłosi się w celu dodania do firmy, po rozstrzygniętym naborze, w ciągu 3 dni zostanie zwolniony z karą -300 score. Jeśli na postaci jest blokada 4 dniowa czas ten będzie odliczany od jej zakończenia. 

 

§V Stanowisko Dobroczyńcy

1. Będąc na stanowisku dobroczyńcy wspierasz firmę finansowo oraz pomagasz w szybszym jej rozwoju.

2. Pracownik zainteresowany dołączeniem lub rezygnacją z dobroczyńcy musi napisać wniosek według wzoru w TYM temacie.

3. Dobroczyńcą może zostać pracownik, który przeszedł okres próbny.

4. Dobroczyńca otrzymuje wynagrodzenie w postaci 25% od zarobionych pieniędzy.

5. Dobroczyńca nie otrzymuje premii oraz zwrotów za paliwo. 

6. Maksymalna ilość dobroczyńców w jednym czasie wynosi 3 osoby.

 

 

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

Posty z edycjami regulaminu starsze niż 2 tygodnie będą przenoszone do archiwum.

Zarząd zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu w każdej chwili.

Ostatnia edycja: 11.11.2018

 

©Copyright 2018 by Matize and Wiola.

 

English version:

 

Spoiler

§I General information

1. Every person who has passed recruitment is required to become familiar with these regulations.
2. A person added to the company becomes its employee and is required to sign up on the list of characters in THIS topic by pattern.
3. Signing on the list of characters means automatic acceptance of the regulations.
4. Culture is the basis, remember this because each one individually represents the good name of the company - culture also applies to group chat.
5. Acting to the detriment of the company, i.e. the frequent violation of the company's or the server's regulations will result in dismissal.
6. According to the decision of the Ministry of Companies, a person who cancels the application after the announcement of the recruitment results will incur a penalty of -300 score.
7. A new person added to the company is required to take a screenshot from statistics under f4 to midnight on Friday and send to the management, otherwise he will not receive a payment.

§II Information for employees

1. It is forbidden to earn money on the team "Truckers" - breaking this point will result in disciplinary dismissal.
2. There is a strict prohibition to detain, load, unload and hide smugglings and overloaded cargo in the bases.
3. It is forbidden to allow unauthorized persons to enter the bases, with the exception of: road assistance workers and Petrol employees.
4. The company does not prohibit the so-called "Camping", but it is recommended to distribute goods over longer distances.
5. It is forbidden to use unauthorized mods, i.e. those that do not have a collision and / or facilitate improper gameplay.
6. The trial period lasts 2 weeks.
7. Payments are given out every Saturday.
8. Each employee is required to earn a weekly standard of $ 30,000.
9. Every employee takes care of his assigned company vehicle on his own, because it is the only work tool.
10. An employee who wishes to take a vacation is obliged to inform about this in THIS topic with the pattern provided.
11. Each employee is entitled to 10 days of vacation per month. Exceptions are allowed after prior arrangement with the management.
12. An employee who is in the position of "Trial period" is not entitled to a vacation - an exception when the employee has a really important reason.
13. An employee applying for vaction must refuel, repair and leave the company's  vehicle on one of the bases, otherwise the application may be rejected.
14. An employee who wishes to leave the company is obliged to notify THIS subject in accordance with the formula provided.
15. The employee must leave the assigned vehicle on one of the bases fully repaired, refueled and unloaded before submitting the exemption - failure to comply with the penalty can be described in § IV point 4.
16. Each employee is obliged to actively participate in the order, if the score allows it.
17. Every employee, after using public vehicles, is obliged to leave them in  the place from which they were taken in perfect condition.
18. Company's employees have the right to recharging viatoll points for free. To this end, you should report to the managment asking for recharging.
19. If you are interested in helping a company, you can do it by moving to the position of a benefactor. More information §V.
20. Management counts with the employees' opinion. If you have any suggestio
ns, questions, etc., write in THIS topic or private message.

 
§III. Promotions, bonuses and returns

1. Promotions depend only on yourself. Show us that you care, and certainly faster to climb up in the company's levels.
2. Promotions are not available to employees whose payout is less than the set norm and when the employee is on vacation.
3. Bonuses are awarded for the first three places in the settlement and amount to: 1st. - $ 30,000, 2nd - $ 20,000, 3rd - $ 10,000
4. Bonuses are not received by employees in the positions of: Chief, Management and Benefactor.
5. Returns for fuel amount to 100% and refunds are not received by employees in the following positions: Chief, Management, Trial and Benefactor.

 
§IV Penalties and warnings

1. For the departure from the company during the trial period penalty -300 score will be imposed. - does not apply to people with less than 300 score.
2. An employee who has less than 300 scores may leave the company without penalty and it does not matter what position it takes.
3. An employee who has worked for at least 6 accounting periods may leave the company without penalty. If you do not work, 6 billing periods may leave the company, but with a penalty of -300 score.
4. For failure to allocate to the base, or failing to refuel, not repairing, not unloading, or leaving a roadside assistance in a hangar, and also in a place where you need to respond before writing a dismissal an employee receives a -100 score.
5. The employee will be dismissed disciplinary for gross violation of the company's regulations in the form of reprehensible behavior towards other players, colleagues from the company or the board.
6. A worker who fails to inform about an absence longer than 5 days (in the form of a vacation or private message to any member of the board) will receive a warning.
7. The employee receives a warning for failure to comply with the standard.
8. Only one warning is allowed. After the second warning, the employee is dismissed disciplinary.
9. The Management Board may remove the warning after noticing improvement in activity and contribution to the company's development.
10. Penalty for disciplinary dismissal is -500 score.
11. A player who does not report in order to be added to the company after the announced call within 3 days will be released with a -300 score. If there is a 4 day lock on the character, this time will be deducted from its completion.

 

§V The position of the Benefactor

1. Being a benefactor, you support the company financially and help in its faster development.
2. An employee interested in joining or resigning from a benefactor must write an application according to the pattern in THIS topic.
3. An employee who has undergone a trial period may become a benefactor.
4. The Benefactor receives a remuneration of 25% on the money earned.
5. The Benefactor does not receive bonuses and refunds for fuel.
6. The maximum number of benefactors at one time is 3 people.

 

 

Ignorance of the regulations does not exempt from compliance.

Posts with editions of the regulations older than 2 weeks will be transferred to the archive.

The Management reserves the right to edit the regulations at any time.

Last edition: 11.11.2018

 

©Copyright 2018 by Matize and Wiola.

Edytowane przez Matize

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Aktualizacja 11.11.2018.

 

"2. Jest kategoryczny zakaz przetrzymywania, ładowania, rozładowywania oraz chowania przemytów oraz towarów przeładowanych na terenie baz."

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

×