Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Venduto

Gracze

Everything posted by Venduto

 1. Witajcie! Od dziś każda firma może pożyczyć w naszym Ministerstwie pieniądze, które mają pomóc Wam w rozwoju lub utrzymaniu firm na rynku. Posiadamy jednak trochę warunków oraz informacji na ten temat, abyście nie zaciągnęli niepotrzebnej nikomu "chwilówki". - Maksymalna kwota, jaką można pożyczyć wynosi 2000000$ i jest to kwota dostępna dla firm, które osiągnęły 10 poziom. Co za tym idzie? Poziom 10 - 2000000$ Poziom 9 - 1800000$ Poziom 8 - 1600000$ Poziom 7 - 1400000$ Poziom 6 - 1200000$ Poziom 5 - 1000000$ Poziom 4 - 800000$ Poziom 3 - 600000$ Poziom 2- 400000$ Poziom 1 - 200000$ - Pieniądze można pożyczyć najdłużej na trzy miesiące, czyli 12 okresów rozliczeniowych. Tyle samo też przewidujemy rat, które będziemy pobierać w każdą sobotę, np. *Firma Bruk-Bet Nieciecza pożyczyła od nas 1200000$ na okres trzech miesięcy, czyli 12 tygodni. Ich rata powinna wynosić 100000$, przynajmniej w chwili, gdybyśmy mieli te pieniądze rozdawać (patrz niżej) - Oprocentowanie naszych pożyczek wynosi 20-35% w zależności od zdolności kredytowej firm, którą ustalamy na podstawie wniosku, np. *Firma Bruk-Bet Nieciecza wykazuje się wulgarnym zachowaniem, więc jej oprocentowanie wynosi 35%. Kwota do oddania: 1620000$, tygodniowa rata=135000$ - Aby wziąć kolejną pożyczkę należy mieć "czyste konto", czyli dotychczasową pożyczkę spłaconą, np. *Firma Drutex Bytów planuje wziąć pożyczkę 400000$ po awansie na drugi poziom, ale nie spłaciła dotychczasowej, co sprawia, że blokuje to wzięcie danego kredytu - Minimalna kwota pożyczki wynosi 100000$ - Ministerstwo ma prawo do negocjowania warunków umowy, ale też odrzucenia ich - Firmy zainteresowanie kredytem muszą wykazać, na zakup czego potrzebne im będą pożyczone pieniądze, np. *Firma Fortuna pragnie pożyczyć 150000$ na zakup nowej Burtówki do firmy z salonu - Kwestie umowy są ustalane indywidualnie z każdą firmą - W przypadku niewypłacalności firmy z kredytu, jej majątek będzie częściowo zabierany przez jednostki komornicze Rozwiń, aby złożyć wniosek
 2. Venduto

  Statut Ministerstwa Firm §1. Postanowienia ogólne 1.1. Każda z istniejących firm jest zobowiązana do przestrzegania poniższego regulaminu 1.2. Osobami, które pełnią funkcję Opiekunów firm są wybrani członkowie Administracji 1) dalej będą nazywane Opiekunami, bądź Ministrami Firm 1.3. Opiekunowie sprawują opiekę nad każdą z firm 1.4. Każdy gracz ma prawo założenia firmy, jednak musi spełnić on wymagania podane w jednym z tematów Ministerstwa 1.5. Każdy z graczy może posiadać tylko i wyłącznie jedną firmę 1) oznacza to, iż może też być szefem oraz w zarządzie tylko jednej firmy 1.6. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, jeśli dojdzie do sytuacji, w której jakiś problem nie został ujęty i wymaga sprostowania 1) organem wspomagającym w takich sytuacjach jest Komisja Firm §2. Komisja Firm 2.1. Przy Ministerstwie Firm działa stała Komisja Firm złożona z wybranych graczy, która jest głosem Firm, z których oni się wywodzą 1) dalej jest ona zwana Komisją 2.2. Przewodniczącym Komisji jest główny Minister Firm, a Wiceprzewodniczącego wybiera się szóstego dnia każdego miesiąca a) w przypadku rezygnacji Wiceprzewodniczącego, wybory są przeprowadzone w trybie przyśpieszonym b) tryb przyśpieszony – w czasie niedłuższym niż 3 dni 2.3. Członków Komisji wybiera Przewodniczący przy wsparciu Wiceprzewodniczącego 1) każdy Szef firmy natychmiast staje się członkiem Komisji 2) pozostali są wybierani j.w. 3) w sumie członków Komisji jest 18 2.4. Przewodniczący Komisji ma prawo usunąć członka Komisji, jeśli ten 1) nie będzie aktywnie uczestniczyć w działaniach 2) wykazywać będzie się nagannym zachowaniem 3) zostanie ukarany banem 4) będzie zachowywać się w sposób niewłaściwy podczas pracy w Komisji 2.5. Obrady Komisji prowadzone są w trybie ciągłym 1) jest ona organem żywym 2) jej działania są jawne oraz ogłaszane na forum 2.6. Każdy członek ma prawo do zgłoszenia wniosku o poprawę/zmianę w działaniach Ministerstwa Firm oraz każdym regulaminie związanym z tym organem 2.7. Członkiem Komisji przestaje być osoba, która zrezygnowała z pracy w jakiejś firmie w celu zapobiegnięcia stworzenia monopolu w Komisji z jednej firmy 2.8. Obrady Komisji prowadzone są na serwerze Polskiego Truckerskiego Serwera na platformie Discord lub/i forum pod adresem truckers.com.pl §3. Zarządzanie Firmą 3.1. Każda firma może mieć tylko i wyłącznie jednego właściciela/szefa głównego 1) ma on obowiązek pełnić tę funkcję przez czas minimalny dwóch miesięcy a. w przeciwnym razie zostanie na niego nałożona kara 500 000$ 3.2. Dostęp do panelu firmowego przypada maksymalnie trzem osobom 1) czyli w zarządzie oprócz szefa mogą być dwie osoby 3.3. Zakazuje się stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych 1) nakładanie fikcyjnych kar będzie się wiązać z odpowiedzialnością karną a. wszelkie kary należy potrącać z wypłat pracowników 2) zrzekania się pensji przez pracowników 3) prowadzenia konfliktów z innymi firmami 3.4. W przypadku rezygnacji szefa 1) musi on poinformować Ministerstwo Firm z trzydniowym wyprzedzeniem 2) sam wybiera swojego następcę a. Ministerstwo Firm ma prawo odmówić mianowania zaproponowanej osoby w firmie Petrol. W takim przypadku stosuje się metodę z punktu 3.4.3) 3) może oddać tę decyzję w ręce Ministerstwa Firm a. w tym przypadku może wybrać także osobę spoza firmy b. może zostać przeprowadzony także nabór na nowego szefa c. w przypadku braku kandydatów Minister Firm może przejąć firmę na czas nie dłuższy niż dwa miesiące. Po tym czasie jest zobowiązany wyłonić nowego szefa spośród kadry pracowniczej, którą sam stworzył 3.5. Każda firma w swoich tematach musi posiadać jeden o nazwie „Zwolnienia” 1) w tymże temacie informuje o odejściach pracowników z podaniem powodu 2) pracownicy mogą także zgłosić tam swoje wypowiedzenie pracy, jednak nie jest to obowiązkowe 3) zwolnienie powinno zostać opublikowane w ciągu 24 godzin od odejścia pracownika z firmy 3.6. W przypadku nadania kary bana na szefa ma on prawo wybrać swojego następcę 1) w przypadku firmy Petrol stosuje się metodę z 3.4.3) 3.7. W przypadku chęci zmiany nazwy, koloru, specjalizacji szef zobowiązany jest złożyć odpowiedni wniosek w Prywatnej Wiadomości do Ministerstwa Firm 1) Ministerstwo Firm ma prawo odrzucić ten wniosek z podaniem odpowiedniego powodu 2) Koszt takiej czynności wynosi 250 000$ oraz może zostać wykonany raz na sześć miesięcy 3.8. W przypadku chęci zamknięcia firmy, szef zobowiązany jest poinformować Ministerstwo Firm o tym z tygodniowym wyprzedzeniem 3.9. Stworzona zostanie Czarna Lista Ministerstwa Firm, w której uwzględnione zostaną osoby, które zostały uznane za skrajnie niekompetentne do roli zarządzającego firmą 1) przy tworzeniu Czarnej Listy Ministerstwa Firm organem wspomagającym będzie Komisja 3.10. Head Admin ma prawo udzielić pozwolenia członkowi Administracji na zarządzanie firmą 3.11. W przypadku nieścisłej, nieokreślonej sytuacji patrz 1.6.1) §4. Sprzedaż firmy 4.1. Firmę może sprzedać 1) jej założyciel 2) szef, który nabył ją poprzez kupno 4.2. Firmę można sprzedać bez użycia Przetargu, jednak musi zostać przygotowana odpowiednia umowa, na którą muszą się zgodzić obie strony 1) w tym przypadku potrzebna jest także zgoda Ministerstwa Firm, które powinno zostać uwzględnione przy negocjacjach 4.3. Firmę można sprzedać przy użyciu metody Przetargu 1) w tym przypadku właściciel powinien poinformować Ministerstwo Firm z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia terminu, ceny wywoławczej, minimalnego przebicia oraz potencjalnych szczegółów związanych ze sprzedażą 2) Ministerstwo Firm ma prawo uznać Przetarg za nieważny, jeśli został on wygrany przez osobę z Czarnej Listy a. jeśli dojdzie do takiej sytuacji, Przetarg zostaje wygrany przez przedostatnią ofertę 3) Przetarg zostaje unieważniony w sytuacji, kiedy nie dojdzie do przebicia ceny wywoławczej 4.4. Ministerstwo Firm od każdej kwoty sprzedaży pobiera podatek w wysokości 25% 4.5. Zakazuje się stosowania nieuczciwych praktyk związanych ze sprzedażą Firmy 1) nie można tym samym wcześniej nikogo informować o dacie, kwocie minimalnej, czy chociażby cenie przebicia w przypadku sprzedaży z użyciem Przetargu 4.6. Firma Petrol nie może ulec sprzedaży ze względu na jej charakter państwowy 4.7. W przypadku nieścisłej, nieokreślonej sytuacji patrz 1.6.1) §5. Praca 5.1. Nabór w firmie przeprowadzony ma być zawsze w sposób jawny czyt. na forum danej firmy, w odpowiednim do tego temacie. Wszelakie inne sposoby przeprowadzenia naboru będą surowo karane 5.2. Na każdego gracza przypada możliwość pracy tylko i wyłącznie w jednej firmie 5.3. Po zwolnieniu się z danej firmy należy odczekać 4 dni, aby ponownie zostać dodanym do zespołu 1) w wyjątkowych przypadkach czas ten może zostać zmniejszony do 3 dni 5.4. W przypadku, gdy pracownik odchodzi z firmy niezależnie od powodu, aby ponownie dołączyć do drużyny musi jeszcze raz przejść przez wszystkie etapy rekrutacji jak inni (podanie, etc.). Nie obowiązują żadne taryfy ulgowe 5.5. Gracz, który aplikuje do jakiejkolwiek firmy i zostanie do niej przyjęty (wynik ogłaszany w temacie z naborem) nie ma prawa anulować swojego podania. Jeśli jednak zmieni zdanie i stwierdzi, że nie chce być w tej firmie (po ogłoszeniu wyników), otrzymuje karę równoznaczną w regulaminie danej firmy 5.6. Firmy posiadają limity pracowników, których nie mogą przekroczyć 5.7. Pracownicy firmy Petrol mają absolutny zakaz przepełniania stacji ponad ich limit, który wynosi 4000 litrów. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, firma oraz pracownik dokonujący takiego czynu podlega surowej karze (podchodzi to pod wykorzystywanie bugów w celu uzyskania korzyści majątkowych) 5.8. W przypadku nieścisłej, nieokreślonej sytuacji patrz 1.6.1) §6. Map Editor 6.1. Każda firma, może posiadać tylko jedną bazę. Jedynym wyjątkiem jest osiągnięcie przez firmę poziomu, pozwalającego na utworzenie jej filii 6.2. Wszelakie prace w ME, objazdy, obiekty, remonty, bazy etc. należy zgłaszać do osoby zajmującej się tym 6.3. Prace przed dodaniem są sprawdzane przez Ministerstwo Firm, które ma prawo odrzucić je z podaniem powodu 6.4. Pieniądze za wszelkie zmiany w bazach firmowych są pobierane po dodaniu obiektów na serwer przez Ministerstwo Firm 1) w przypadku lekkich/delikatnych modyfikacji jest możliwość wykonania tych czynności za darmo §7. Poziomy Firm 7.1. Każda firma zaczyna swoją działalność od pierwszego poziomu 7.2. W celu uzyskania awansu należy spełnić wymagania podane w odpowiednim temacie Ministerstwa Firm oraz złożyć wniosek o awans w Prywatnej Wiadomości do Opiekunów 1) Opiekunowie mają prawo odłożyć akceptację wniosku ze względu na wątpliwości, co do słuszności awansowania danej Firmy 7.3. Firma, która osiągnęła 3 poziom ma prawo do wybrania drugiej specjalizacji za kwotę 250.000$ 7.4. Firma, która osiągnęła poziom 6 może zakupić 3 specjalizację za 350.000$. 7.5. Ministerstwo Firm, ma prawo odmówić przydzielenia specyfikacji w przypadku gdy będzie ona przeciwna z założeniami firmy 1) przykładowo firma zajmująca się żywnością nie będzie mogła rozwozić chemikaliów 7.6. Po zaakceptowaniu wniosku o założenie nowej firmy, Założyciel może wybrać jedną ze specjalizacji dostępnych na serwerze lub poprosić o stworzenie nowej 7.7. Firma nie może zostać zdegradowana na życzenie Szefa 7.8. Firma może zakupić specjalizacje odpowiednie do jej założeń, co przekłada się na rodzaj przewożonych towarów: Petrol - Ropopochodne i paliwa, Chemikalia Arche&Telos. - Kamienie szlachetne Zoomie - Elektronika, Ładunki drobnicowe, Tekstylia AS Logistic - Budowlane, Elektronika TimberTrades - Drewno Mecha Industries - Części samochodowe Agro Gramal – Zboża 7.9. W przypadku chęci zmiany nazwy, specjalizacji, czy koloru Firmy patrz 3.7. 7.10. W przypadku nieścisłej, nieokreślonej sytuacji patrz 1.6.1) §8. Pojazdy 8.1. Zakazuje się jeżdżenia w firmach pojazdami niezgodnymi z ich specyfikacją 1) wyjątkiem jest pojazd Dune 8.2. Firmy mają możliwość sprzedania pojazdów do komisu aut używanych 1) w tym celu wystarczy zgłosić się na PW lub w grze do Opiekuna Komisu 8.3. Firmową osobówką może być tylko i wyłącznie nowy pojazd osobowy dostępny w cenniku w pierwszej kategorii 1) aby kupić taki pojazd należy zgłosić się do Opiekuna Komisu 2) na kupno takiego pojazdu nie obowiązuje zniżka 8.4. Zakaz używania specjalnych podmianek nie posiadających kolizji 1) osoba korzystająca z takiej podmianki zostanie zwolniona dyscyplinarnie a firma poniesie wysoką karę pieniężną §9. Kary Firmowe 9.1. Zwolnienie się pracownika na okresie próbnym od 0 do 300 score. 9.2. Zwolnienie dyscyplinarne od 0 do 500 score 1) w zwolnienie dyscyplinarne wchodzi działanie na szkodę firmy, złe zachowanie itd. 9.3. Anulowanie swojego podania po ogłoszeniu wyników naboru - od 300 do 500 score. 9.3. Pracownik może zwolnić się bez kary score, jeżeli przepracuje cztery okresy rozliczeniowe (z wyłączeniem okresu próbnego) 9.4. Nowi gracze w firmach do 450 score mogą zwolnić się bez żadnej kary, niezależnie na jakiej randze stacjonują 1) W przypadku nagminnego łamania regulaminu naturalnie podlegają karze zawartej w zwolnieniu dyscyplinarnym 9.5. Powyższe wartości są obowiązkowe dla firm, które w swoich regulaminach mają wzmiankę na temat kar firmowych 9.6. W przypadku nieścisłej, nieokreślonej sytuacji patrz 1.6.1) §10. Finanse 10.1. Każdy szef, co tydzień musi na forum przedstawiać rozliczenia z zarobionych pieniędzy i przyznanych wypłat 1) w innym wypadku skutkuje to otrzymaniem kary 10.2. Decyzja odnośnie wysokości podstawowych stawek wynagrodzeń w firmach należy do szefa. 1) jednakże nie może być niższa niż 50% 2) każde następne muszą rosnąć wraz z kolejnymi szczeblami kariery 3) największa stawka przysługuje tym samym wyłącznie szefowi 10.3. Zwolnienie się z firmy przed wypłatą, skutkuje jej nie otrzymaniem 10.4. Maksymalna kwota, która może zostać wpłacona przy starcie firmy wynosi 2 500 000$ 10.5. Zakaz robienia tzw. "tygodni niższych wypłat", każdy pracownik otrzymuje wypłatę zależną od wynagrodzenia wpisanego w składzie. W przeciwnym razie firma zostanie poważnie ukarana §11. Ministerstwo Firm 11.1. Ministerstwo ma prawo nałożyć karę na Firmę zgodnie z Taryfikatorem 11.2. Zakazuje się przechowania przemytów na Bazie 1) tym samym zezwala się na ładowanie oraz rozładowanie ich tam pod warunkiem, że gracz nie unika w ten sposób kary a. tym samym każdy pracownik ma obowiązek wpuszczenia funkcjonariusza policji na bazę w celu skontrolowania pojazdów znajdującej się w niej 11.3. Ministerstwo ma prawo nałożyć karę na Firmę z powodu użyczenia stacji benzynowej osobie spoza Firmy, jeśli Firma ta ma wykupiony Abonament 11.4. Minister ma prawo odejść z Firmy bez kary i samemu się z niej zwolnić, jeśli zachodzi konieczna potrzeba, patrz 11.5. 11.5. Minister ma prawo dołączyć bez ostrzeżenia do Firmy w celu sprawdzenia jej działalności i potencjalnych nieprawidłowości 11.6. Minister ma prawo zamknąć firmę bez ostrzeżenia, jeśli zachowanie jej pracowników okaże się karygodne, a zaistniałe nieprawidłowości uderzą w dobre imię Serwera oraz społeczności 11.7. Minister ma prawo nałożyć na Firmę karę nieumieszczoną w Taryfikatorze, jeśli postawa Firmy wzbudzi duże kontrowersje 11.8. W przypadku nieścisłej, nieokreślonej sytuacji patrz 1.6.1) Niestosowanie się do powyższego regulaminu grozi karą finansową, degradacją poziomu firmy a w szczególnych przypadkach jej zamknięciem. Wchodzi w życie z dniem publikacji Pomocne linki : http://truckers.com.pl/topic/16269-poziomy-firm/ http://truckers.com.pl/topic/18106-uwolnienie-rynku/ Wzór rozliczeń w firmach + program PTS Payment ( Dotyczy szefów Firm.) http://uploadfiles.eu/4k1g4p5k4fqm/Wzor_wyplaty_i_program.rar.html Rozliczenia w firmach mają pozostawać jawne, tj. cotygodniowe rozliczenie musi zostać uiszczone w odpowiednim do tego temacie w dziale firmy.
 3. Venduto

  Projekt uchwały 01/III/2019 Odbyło się głosowanie ws. zmiany systemu podatkowego od działalności. Zostanie on nazwany "wersjońskim" z racji tego, iż gracz ten najwięcej czasu spośród wszystkich spędził nad opracowaniem go. W głosowaniu wzięło udział 15 spośród 18 członków Komisji. 11 - TAK 4 - WSTRZYMAŁO SIĘ System zaczyna obowiązywać od przyszłego weekendu, tj. zostaną pobrane w przedziale czasowym od 22 do 24 marca.
 4. Venduto

  Wujek Cudak na studniówce
 5. Venduto

  Po wczorajszym zebraniu, ale i paru rozmowach z @Lipazy doszliśmy do wniosku, że taki temat znacznie ułatwi nam formalności oraz zarządzanie firmami. Dlatego proszę od 17:00 - dnia bieżącego o wypełnienie poniższego wzoru każdego głównego właściciela/szefa. Macie na to dobę. *Na tę chwilę w grę wchodzą: kupno, "z rąk do rąk", nabór, wybranie przez administrację Co się z tym wiąże? Od dziś, każdy nowy lider firmy ma się tutaj wpisać wraz z objęciem stanowiska. Dziękuję za uwagę. Obecni szefowie: Petrol: Stalion Timber Trades: Gondi Arche&Telos inspektor Zoomie: Revzik AS Logistic: Wersjon Mecha Industries: ReD Agro Gramal: Kondziqq
 6. Venduto

  W końcu coś można zamknąć.
 7. Venduto

  Do Ministerstwa Firm dołączają @Lemon. oraz @ReD mam nadzieję, że długotrwała i dobrze układająca się współpraca na linii Ministerstwo-Firmy przełoży się także pozytywnie na organ, do którego dziś dołączyli. Cieszę się, że będą poszerzać swe horyzonty pod naszą opieką. Może ktoś w końcu przejmie schedę i zostanie następcą baśniowego Wujka.
 8. Venduto

  Znaczna aktualizacja składu komisji. Niebawem więcej informacji o działaniach.
 9. Venduto

  Poprawka z dnia 4 marca 2019 roku wynikająca ze zmian administracyjnych: 3) w sumie członków Komisji jest 18 (4 członków Ministerstwa + 2 osoby z każdej firmy)
 10. Venduto

  Nick: Cudak ID: 116 Czas: od kiedyś tam Powód: Nie chcą mnie ///Nie tylko ciebie//Zwolniony 15.02.2019 - 19:59 /Wersjon
 11. Venduto

  A już miałem nadzieję, że coś zamkniemy w tym tygodniu... ReD i jego świta wywalczyli awans na następny poziom firmy. Ja przepraszam za osunięcie, studniówek czas nastał...
 12. Venduto

  Riki tiki Mechaniki otrzymują awans na poziom czwarty! Poszli w zakład, że w przyszłym tygodniu będzie kolejna gwiazdka, jeśli nie... to zamkniemy im firmę.
 13. Venduto

  Spoko Masiej, dzięki wielkie
 14. Venduto

  Nick: Cudak Powód: Napisany w prywatnej wiadomości Zwolniony bez kary 15.01.2019r. o godz. 20:52 Dziękujemy za poświęcony nam czas i życzymy powodzenia w dalszej karierze //Cumster
 15. Venduto

  Odbanowany. Życzę mniej dobrych humorków, a więcej normalnego podejścia do rozgrywki. Jak chcesz sobie pośpiewać, to pobierz Tik-Toka, a jak potaranować, to odpal sobie singla.
 16. Venduto

  W związku z pewnymi wątpliwościami, co do zachowania kolegi Zykfrydesa, na czas nieokreślony, do wyciszenia się zostaje on odsunięty od prac Komisji Firm. W jego miejsce powołana zostaje @trzepiorkaaa.
 17. Venduto

  Aktualizacja z dnia 8 stycznia 2019 w związku ze zniesieniem opłat za nadawanie paneli firmowych.
 18. Witam. W związku z tym, iż w ostatnim czasie często wręcz "szasta" się panelami firmowymi, raz prosząc o ich nadanie, raz o ich usunięcie - Ministerstwo postanowiło wprowadzić opłaty za te czynności. Razem z tym, postanowiliśmy w sposób jasny, w jaki będziemy postępować finansowo oraz restrykcyjnie wobec różnych zachowań firm - niezgodnych ze statutami serwerowymi. W przypadku pytań - zapraszam do prywatnej rozmowy na serwerze/forum/Discordzie.
 19. Venduto

  Uchwała 02/I/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku Komisja Firm przy frekwencji 12 członków spośród 16 (75%) poddała głosowaniu usunięcie opłaty za nadawanie oraz usuwanie paneli firmowych. Zaznaczam, iż jeśli ponownie dojdzie do "szastania" nimi, to przepis ten wróci do użytkowania. Wyniki głosowania: 11 - TAK 1 - NIE 0 - WSTRZYMAŁO SIĘ
 20. Venduto

  Sprawozdanie 01/I/2019 z dnia 6 stycznia 2019 roku Nowy Statut Ministerstwa Firm został przegłosowany w Komisji. Udział w głosowaniu wzięło 16 członków, wynik głosowania: 16 - TAK 0 - NIE 0 - WSTRZYMAŁO SIĘ Przed połączeniem Komisji podjęto dwie uchwały, aczkolwiek teraz zostaną poddane głosowaniu jeszcze raz.
 21. Venduto

  Rolnicy znaleźli w końcu żonę i drogę do zdobycia trzeciej gwiazdki! Gratulacje
 22. Venduto

  Uznana, ale unbana dostaniesz 11 stycznia, tylko się przypomnij w tym temacie.
 23. Venduto

  Nadal nie widzę serialu? Kogo miałbym odbanować? Karota? Amela? Ani ja szanowny, ani błogosławiony, wystarczy Cudak. Edytuj to w tym temacie, nie twórz kolejnego. Więcej sarkazmu, więcej ironii, więcej chqamstwa, śmiało. Jak dodasz serial, to i tak nie dostaniesz od razu unbana. Może za miesiąc?
 24. Venduto

  Taranowałeś graczy, wpłynęła na Ciebie skarga z dowodami. Co ja Ci poradzę, że jesteś niewinny? Musi coś choć odrobinę zależeć, no dawaj, wysil się, śmiało. Też mam ostatnio dobry humor, a nie utrudniam nikomu gry. Nie mówię, że jesteś zły, ale możesz być lepszy. Popraw się, włóż w apelację chociaż pięć minut swojego życia.
 25. Venduto

  Zbanowałem Cię ja, weź się za to na poważnie. Odrzucam.
×