Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Sign in to follow this  
|Capofamiglia|

Regulamin serwera / Server statute

Recommended Posts

Regulamin serwera MTA

 
§1 Ogólne zasady i informacje
 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania z naszego serwera.
2. Niniejsze warunki umowy zastępują w pełni starsze wersje tychże warunków.
3. Użytkownik sam odpowiada za aktualność i przydatność stosowanego przez siebie sprzętu i oprogramowania.
4. Na serwerze obowiązuje bezwzględny zakaz używania wulgaryzmów.
5. Każdy gracz ma obchodzić się do innych z szacunkiem. Nikt nie ma prawa Nikogo obrażać ani prowokować.
6. Zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą przeszkodzić innym Użytkownikom w korzystaniu z gry.
7. Żaden gracz nie ma prawa niszczyć komuś jego własności.
8. Obowiązuje zakaz próśb do administratora o rzeczy niedostępne w grze np. broń.
9. Obowiązuje całkowity zakaz handlu własnością serwera (konto, dom, samochód, wirtualne pieniądze itd.) w celu realnego zarobku jak i fikcyjnego poza Polskim Truckerskim Serwerem.
10. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania jakichkolwiek cheatów.
11. Obowiązuje bezwzględny zakaz podszywania się pod inną osobę lub podmiot, w tym między innymi pod administratora, moderatora, oraz fałszywego przedstawiania powiązania z osobą lub podmiotem.
12. Posiadanie wielu postaci nie jest zabronione, jednak nie mogą one służyć do omijania jakiejkolwiek kary. Zabrania się przelewania na swoje konta/postacie pieniędzy zdobytych na innym koncie/postaci. Wykrycie nieprawidłowości z tym związanej będzie skutkowało karą wyczyszczenia postaci z pieniędzy i score lub w najgorszym przypadku banem.
13. Każdy gracz może posiadać wyłącznie jedno konto. Dane konto może być też używane wyłącznie przez osobę która je założyła. Konta są własnością administracji serwera, użytkownik który założył dane konto ma jedynie prawo do korzystania z niego. Zabronione jest używanie cudzych kont nawet za pozwoleniem właściciela.
14. W przypadku uczestnictwa w konwoju lub eventu organizowanego przez administratora, uczestnik ma obowiązek podporządkować się do poleceń admina / przywódcy konwoju / policji.
15. Posiadanie sumy pieniężnej powyżej 10mln grozi jej usunięciem.
16. Poprawna ortografia na serwerze to podstawa. Za nagminne robienie błędów ortograficznych gracz może zostać ukarany kickiem/mutem/banem.
17. Zakaz robienia tzw. SPAMU poprzez np. nagminne wysyłanie różnego rodzaju wiadomości na czacie.
18. Zakaz używania bugów mapy w celu szybszego wzbogacenia się w score lub pieniądze. Gracz, który będzie z takich bugów potajemnie korzystał i się nielegalnie wzbogacał może zostać bardzo surowo ukarany.
19. Jeżeli wykryty zostanie błąd skryptu, gracz ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie administrację, podając szczegóły wystąpienia błędu.
20. Jeżeli jesteś świadkiem łamania regulaminu, zgłoś to używając komendy "/report". W przypadku pisania na czacie informacja może być niezauważona lub nieuwzględniona przez administrację.
21. Obowiązuje zakaz reklamowania innych serwerów lub witryn internetowych.
22. Zakaz pisania na czacie treści rasistowskich, faszystowskich, oraz treści niezgodnych z zasadami etyki oraz zakaz posiadania obraźliwych nicków lub z w/w treściami.
23. Zakaz używania nicków wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.
24. Administracja w wypadku niestosowania się i łamania wyżej wymienionych zasad ma prawo do kickowania, mutowania (wyciszania) oraz banowania graczy.
25. Administratorzy również muszą stosować się do postanowień regulaminu, jednak w uzasadnionych przypadkach, mogą podjąć działanie które uznają za odpowiednie w danej chwili, a niekoniecznie zgodne z regulaminem. W razie wątpliwości, stosowną dyskusję należy rozpocząć na forum.
 
 
§2 Bany
 
1. Odwołania od banów piszemy tylko i wyłącznie na forum serwera, które znajduje się pod adresem - www.truckers.com.pl
2. Ban permanentny przejawia się w dwóch formach. Za pierwszym razem osoba zbanowana ma prawo do odwołania się od bana w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące. Natomiast za drugim razem nie ma możliwości odwołania się od nadanego bana. (Innymi słowy, dostajecie od nas tylko jedną szansę na poprawę)

3. W przypadku otrzymania bana permanentnego na serwerze, otrzymujecie go również na forum.
4. Bany czasowe nie podlegają możliwości szybszego odbanowania.
5. Obowiązuje następujący taryfikator kar:

 • Stosowanie wulgaryzmów -> Upomnienie -> Mute 5-20 minut -> Ban na godzinę
 • Obrażanie innych uczestników rozgrywki -> Upomnienie -> Ban na dzień -> Ban na tydzień -> Ban permanentny
 • Używanie wszelakich wspomagaczy - > Ban permanentny (bez możliwości odbanowania)
 • Reklamowanie innych serwerów/stron - > Ban na tydzień
 • Prowokowanie, wszczynanie kłótni -> Upomnienie -> Mute 5 minut - > Ban na godzinę - > Ban na dzień - > Ban na tydzień
 • Wchodzenie na aktywnym banie - > Ban permanentny (bez możliwości odbanowania)
 • Nadużywanie komendy /report - > Upomnienie -> Mute 5 minut - > Ban na 30 minut
 • Przeszkadzanie w grze, odwalanie, celowe uśmiercanie innych graczy -> Kick -> Ban na godzinę -> Ban na tydzień
 • Używanie niedozwolonych emotikonów pokroju Lenny Face -> Upomnienie -> Mute 5 minut -> Mute na tydzień

Wykroczenia niewymienione wyżej będą traktowane jako odosobnione i podlegające osobistej analizie, adekwatnej do czynów i okoliczności, w których dane wykroczenie zostało popełnione.

Dodatkowo, powyższe kary za popełnione wykroczenia są karami przybliżonymi.

 

§3 Pomoc
 
1. Pomoc oraz wszystkie potrzebne informacje znajdują się pod klawiszem F9.
2. Jeżeli po przeczytaniu informacji spod klawisza F9 nadal czegoś nie wiesz, możesz spytać się na czacie graczy lub admina.
3. Jeżeli masz pytania związane z samą grą i jej mechaniką odpowiednie FAQ znajdziesz na forum, pod tym linkiem: FAQ
 
§4 Auta i domy
 
1. Szczegółowe informacje oraz regulamin sprzedaży aut znajduje się na naszym forum, pod tym linkiem: Regulamin kupna domów oraz pojazdów
 
WAŻNE!
Na serwerze obowiązują ograniczenia prędkości, które znajdują się pod klawiszem F9. Jeżeli przekroczysz prędkość lub złamiesz jeden z wielu przepisów panujących na drogach serwera, musisz liczyć się z tym, że możesz dostać mandat (F9 => Taryfikator) od funkcjonariusza policji. Policja może wystawiać mandaty oraz ostrzeżenia (upomnienia), wsadzać do więzienia, kickować

By Grzan3k,

Aktualizacja 27.06.2018r

Share this post


Link to post
Share on other sites
MTA Server Statute

 

 

§1 General rules and informations

 

1. These rules  (hereinafter referred to as "Statute") determine the general terms and conditions of using our server.

2. These terms and conditions supersede their older versions.

3. User himself is responsible for the up-to-date and usefulness hardware and software.

4. It is strictly forbidden to use profanity on the server.

5. Each player has to treat others with respect. No one has the right to insult or provoke.

6. It is prohibited to take any actions, that could possibly interrupt other users during the game. 

7. No player has the right to destroy someone's property.

8. Requests to admins for things not available in the game, such as weapons are not allowed.

9. There is a total ban on trading the property of the server (account, house, car, virtual money, etc.) for real and fictional profit outside the Server. 

10. It is strictly prohibited to use any cheats..

11. It is strictly forbidden to impersonate another person or entity, including administrator, moderator, and false representation of a connection with a person or entity.

12. Having multiple characters is not prohibited, but they can not be used to bypass any punishment. It is forbidden to transfer to your accounts / characters money earned on another account / character. Detecting abnormalities related to this will result in the penalty of clearing the character from the money and score or in the worst case scenario - the user will be banned.

13. Each player can have only one account. This account can only be used by the person who created it. Accounts are owned by the server administration, the user who has set up the account has only the right to use it. Any trade in accounts or exchange of accounts is forbidden. It is also forbidden to use anyone else's account even with the permission of the owner.

14. In case of participation in a convoy or an event organized by an administrator, the participant is obliged to follow the instructions of the admin / convoy leader / police.

15. Posession of cash amount higher than 10m may results in it's removal.

16. Correct spelling on the server is mandatory. For regular spelling mistakes, the player may be punished with a kick / mute / ban.

17. Prohibition of SPAM, for example by sending various types of messages in the chat.

18. Do not use map bugs to get money or score faster. A player who will use such bugs secretly and will improperly get rich can be severely punished.

19. If a script error is detected, the player is obliged to immediately notify the administration, giving details of the error.

20. If you are witnessing a violation of the rules, report it using the "/ report" command. In the case of writing in the chat, information may be unnoticed or ignored by the administration.

21. It is prohibited to advertise other servers or websites.

22. It is forbidden to write racist, fascist, and non-ethical content. Nicks containing any of this are prohibitted. 

23. Nicks that are generally considered offensive are not allowed.

24. Administration in the event of non-compliance and breach of the above mentioned rules has the right to kick, mute and ban players.

25. Administrators must also adhere to the rules of procedure, but in justified cases they may take action which they deem appropriate at the time and not necessarily in accordance with the rules. In case of doubt, the discussion can be started at the forum.

 

§2 Bans

 

1. Ban recalls can be post only on the server forum, which is located at - www.truckers.com.pl 

2. The permanent ban manifests itself in two forms. The first time a banned person has the right to appeal against the ban within the 3 months period. However, the second time there is no possibility to appeal against the ban. (In other words, you get only one chance of improvement).

3. In case of permanent ban on the server, you will also receive it on the forum.

4. Time bans are not a subject to the possibility of faster unban.

5. The following penalties apply:

 • profanity > reminder > 5-20 minutes mute > one hour ban
 • offending other players > reminder > one day ban > one week ban > permanent ban
 • using any kind of cheats or assistants > permanent ban (without unban possibility)
 • advertising other servers / websites > one week ban
 • provoking, starting arguments > reminder > 5 minutes mute > one hour ban > one day ban > one week ban
 • entering the server on active ban > permanent ban (without unban possibility)
 • abusing /report command > reminder > 5 minutes mute > 30 minutes ban
 • obstructing the game, deliberately killing other players > kick > one hour ban > one week ban
The offenses not mentioned above will be treated separately and as subject to personal analysis, adequate to the deeds and circumstances in which the offense was committed.

In addition, the above penalties for offenses are approximate.

 

§3 Help

 

1.  Help and all information needed are available under F9 key.

2. If anything remains unclear after getting become acquainted with F9 information, you can ask admins or players on the chat. 

3. If you have questions about the game itself and its mechanics, the appropriate FAQ can be found on the forum. (FAQ section, subject: General FAQ)

 

§4 Cars and homes

 

1.  Detailed information and rules of sale of cars is located here

 

Important!

 


There are speed limits on the server and they can be reviewed using the F9 key. If you exceed the speed or break one of the many rules of the road, you must be aware that you can get a ticket (F9 => Penalties) from a police officer. Police can issue mandates and warnings, jail or kick.

 


 

The administration reserves the right to change above statute.

 

 

 

Translated by @Avenged

By Avenged,

Updated 24.05.2018

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×