Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Biggie

Regulamin / Rules

Recommended Posts

wUu5pyz.png

WwEfBPA.png

1AaV83i.png

 

 

1. Treści ogólne

 

1.1 Gracz, który zostaje pracownikiem ww. firmy staje się jej przedstawicielem. Wymagamy od gracza wysokiej kultury osobistej.

1.2 Gracz musi dbać o dobre imię firmy.

1.3 Dostanie się do firmy nie oznacza bycia jej pracownikiem. Gracz staje się nim po wpisaniu na listę postaci, czym akceptuje regulamin.

1.4 Wypłaty rozdawane są w każdą sobotę tygodnia.

1.5 Gracz zobowiązany jest do wyrobienia tygodniowej normy, która jest opisana w punkcie czwartym regulaminu firmy.

1.6 Osoba nieaktywna od czasu dłuższego niż 3 dni może być zwolniona z karą score za działanie na szkodę firmy.

1.7 Każdej osobie zatrudnionej w firmie przysługuje 10 dni urlopu na miesiąc. Zarząd dopuszcza wyjątki (wcześniej zatwierdzone przez prywatną wiadomość). Urlop nie przysługuje pracownikom na okresie próbnym.

1.8 Szef zastrzega sobie operatywność w sprawie nieuregulowanych w regulaminie treści.

1.9 Awanse rozdawane są wobec uznania szefa. Wyjątkiem jest przejście okresu próbnego, z którego awansuje się wyżej po przepracowaniu jednego pełnego okresu rozliczeniowego.

1.10 Każdy kto posiada wymaganą ilość score dla danego towaru jest zobowiązany do aktywnego wykonywania zlecenia.

1.11 Zakazuje się nie wożenia zlecenia z powodu "nieopłacalności".

1.12 Pracownik należący do zarządu firmy, ma szczególny obowiązek obserwowania sytuacji w firmie.

1.13 Każde propozycje i opinie skierowane do zarządu są rozpatrywane.

1.14 Obowiązuje całkowity zakaz dorabiania na "truckerce", złamanie tego punktu wiązać się będzie ze zwolnieniem dyscyplinarnym.

1.15 Wszelkie działania skutkujące nałożeniem kary na firmę tj.: przechowywanie przemytów na bazie, wulgarne i niedojrzałe zachowanie, użyczanie stacji paliw, skutkują natychmiastowym zwolnieniem dyscyplinarnym za działanie na szkodę firmy.

 

 

2. Pojazdy firmowe

 

2.1 Pracownik korzystający z pojazdu ogólnodostępnego zobowiązany jest do bezwzględnego odstawiania go na bazę w miejsce wyznaczone, pojazd ten musi być zatankowany w minimum 95% oraz całkowicie naprawiony.

2.2 Pracownik, który nie odstawi pojazdu i nie zgłosi tego faktu w temacie zgłoszeń otrzyma ostrzeżenie.

2.3 Pojazdy przypisane można parkować pod domem, hotelem bądź na parkingu.

2.4 Żaden pojazd firmowy nie może być tuningowany ani malowany na inny kolor.

2.5 Samochody osobowe mają wyznaczone miejsce do parkowania, które znajduje się naprzeciwko bramy wjazdowej, obok parkingu dla pojazdów ogólnodostępnych.

2.6 W przypadku nagminnego porzucania pojazdów ogólnodostępnych, pracownik pokrywa wszystkie koszty związane z dostarczeniem ich na bazę. pieniądze te są pobieranie z wypłaty pracownika.

 

 

3. Kary, ostrzeżenia, zwolnienia

 

3.1 Pracownik, który złoży podanie do innej frakcji bądź firmy, zostaje w trybie natychmiastowym zwolniony z firmy z karą -300 score.

3.2 Gracz, który opuści firmę przed okresem czterech pełnych okresów rozliczeniowych (z wyłączeniem tygodni, w których pracownik miał urlop i/lub był na okresie próbnym) zostaje zwolniony z firmy z karą -200 score.

3.3 Jeżeli gracz zostaje zwolniony przez przekroczenie progu jednego ostrzeżenia, które nakłada szef za niestosowanie się do regulaminu itp., nałożona zostaje na niego kara -300 score. *

3.4 W przypadku zwolnienia z powodu szkodliwego działania na rzecz firmy, gracz otrzymuje karę -400 score.

3.5 Nieobecność, dłuższa niż 3 dni, przy niepoinformowaniu o fakcie szefa może skutkować zwolnieniem z karą -200 score.

3.6 Szef zastrzega sobie prawo do zwolnienia pracownika bez kary score bez podania powodu.

3.7 Możliwe jest odejście za porozumieniem stron. W takim przypadku możliwe jest zwolnienie bez kary score. Warunkiem jest przepracowanie czterech pełnych okresów rozliczeniowych (pracownik w każdym z czterech okresów rozliczeniowych musi wyrobić normę). Tygodnie w których pracownik miał urlop i/lub był na okresie próbnym nie wliczają się do ilości przepracowanych tygodni.

3.8 Pracownik, który będzie używał wulgaryzmów na serwerze zostanie obciążony karą  w wysokości 10.000$.

 

 

4. Normy

 

4.1 Każdy pracownik musi wyrobić normę tygodniową w wysokości 35 000$ zarobionych pieniędzy. 

4.2 Normy mogą być lekko negocjowane indywidualnie z szefem drogą służbową.

 

 

5. Zwroty za paliwo, premie

 

5.1 Każdy pracownik, który wyrobi tygodniową normę otrzymuje zwrot za paliwo w wysokości 80% pieniędzy wydanych na paliwo.

5.2 Pracownikowi, który nie wyrobi normy nie przysługuje w danym tygodniu zwrot za paliwo.

5.3 Premia od szefa będzie przyznawana dwóm pracownikom, którzy zarobili najwięcej (odpowiednio 20000$ i 10000$) oraz jednemu, który przewiózł największą ilość ładunków (15000$).

5.4 50% wynagrodzenia za zlecenie przyznawane jest na premie dla pracowników. Wysokość otrzymanego bonusu jest proporcjonalna do ilości przewiezionych ładunków w ramach zlecenia. Premie za zlecenie, które otrzymałby zarząd przekazywane są na konto firmowe.

5.5 Zarządowi nie przysługują premie.

 

 

6. Postanowienia końcowe

 

- Saper myli się tylko raz. Wydaję tylko jedno ostrzeżenie. Uzyskanie kolejnego wiąże się ze zwolnieniem z firmy z karą score opisaną powyżej.

Jakiekolwiek naciąganie regulaminu, własna interpretacja nie jest dozwolona. Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu w ww. treści pod groźbą zwolnienia.

Wszelkie pytania zgłasza się do szefa. On także podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nieopisanych powyżej.

 


 

English version:

 

 

 

1. Overall content

 

1.1 Player, who becomes employed in abovementioned company becomes its representative. We require good manners from the player.

1.2 Player must take care of company’s good name.

1.3 Accepted application does not mean a player is employed. Player becomes employed after writing in the character list. Doing so means accepting the rules.

1.4 Payoffs are given each saturday.

1.5 Player must complete a norm, which is described in point four of company’s rules.

1.6 Player inactive longer than 3 days can be dismissed with score penalty.

1.7 Each employee has a right to take 10 days of vacation per month. Staff may allow exceptions (earlier preceded with a private message). Vacation does not appertain to players on trial period.

1.8 Leader reserves the right to decide about unregulated content.

1.9 Promotions are given at choice of the leader. The only exception is completing the trial period, from which a player advances after one settling period.

1.10 Each employee who hase enough score is obliged to actively fulfill company jobs.

1.11 Not fulfilling company jobs because of "cost-ineffectiveness" is forbidden.

1.12 Staff has an exceptional duty to monitor company’s internal situations.

1.13 Every proposition and opinion targeted to Staff is respectfully considered.

1.14 Definite prohibition of earning additionally as a trucker is in force. Not respecting this will result in disciplinary dismission.

1.15 Any actions which result in company penalties i.e.: storing smuggling on company's premises, vulgar and immature behavior, sharing private gas stations, result in an immediate disciplinary dismissal for acting against the company.

 

 

2. Company vehicles

 

2.1 Employee using a public vehicle is obliged to park it in its assigned spot at the base. The vehicle must be fueled at least 95% and fully fixed.

2.2 Employee who will not bring a vehicle back to the base will receive a warning.

2.3 Assigned vehicles may be parked at one’s house, hotel or a parking lot.

2.4 Customising any company vehicles is strictly forbidden.

2.5 Passenger cars have a dedicated parking spot, which is located infront of entrance gate, next to public vehicle parking.

2.6 If public vehicles are being constantly abandoned by an employee, he carries all the responsibility for bringing them back to base. All the costs are withheld from one’s payoff.

 

 

3. Penalties, warnings, dismissals

 

3.1 Employe who applies to a different company or fraction, is dismissed immediately with a score penalty of -300.

3.2 Player who leaves the company before working for four settling periods (excluding weeks in which an employee is on vacation and/or trial period) is dismissed with a score penalty of -200.

3.3 If a player is dismissed due to exceeding one warning limit, which is given by the leader for not respecting the rules etc., a penalty of -300 score is imposed. *3.4 In case of acting against the company a player may be dismissed with a score penalty of -400.

3.5 Absence longer than three days without informing the leader may result in a dismissal with a score penalty of -200.

3.6 Leader reserves the right to dismiss an employee without score penalty without giving a reason.

3.7 Leave by mutual agreement is possible. In this case employee does not recieve any penaltues. The only condition is working for four settling periods (employee must complete the norm for four weeks). Weeks in which an employee is on vacation and/or on trial period do not count in to the amount of abovementioned weeks.

3.8 Employee who uses profanity will be fined $10 000.

 

 

4. Norms

 

4.1 Each employee needs to complete weekly norm totaling $35 000

4.2 Norm can be negotiated with the Staff.

 

 

5. Fuel repayments, bonuses

 

5.1 Each employee recieves a fuel repayment in the amount of 80%:

 

5.2 Employee who does not complete the norm will not recieve a fuel repayment.

5.3 Leader's bonus will be granted to two workers who earned the most money (respectively 20000$ and 10000$) and one who made the most deliveries (15000$).

5.4 50% of company order revenue is granted to employees. Amount of received bonus is proportional to the amount of courses made. Bonuses which would be granted to staff stay on company's account.

5.5 Staff does not receive bonuses.


 

6. Final provisions

 

- I’m giving only one warning. Receiving another one results in a dismissal with score penalty mentioned above.

Any form of stretching the rules or interpreting them on your own is forbidden. Employee is erquired to obey abovementioned rules under threat of dismissal.

You should guide every question to the leader. He also makes the decision in case of any situation indescribed above.

 

 

Edited by Lipazy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Na okres wakacji zmienione zostają następujące punkty regulaminu:

 

1.7 Każdej osobie zatrudnionej w firmie przysługuje 12 dni urlopu na miesiąc. Zarząd dopuszcza wyjątki (wcześniej zatwierdzone przez prywatną wiadomość). Urlop nie przysługuje pracownikom na okresie próbnym.

4.1 Każdy pracownik musi wyrobić normę tygodniową w wysokości 25 000$ zarobionych pieniędzy.

 

English version:

Spoiler

Some of the rules have been changed for the whole vacation period:

 

1.7 Each employee has a right to take 12 days of vacation per month. Staff may allow exceptions (earlier preceded with a private message). Vacation does not appertain to players on trial period.

4.1 Each employee needs to complete weekly norm totaling $25 000.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Edytowany został punkt 5.1, a punkty 5.1.1-5.1.5 zostały usunięte. Od dziś każdy pracownik będzie dostawał zwrot w wysokości 80% środków wydanych na paliwo. 

 

English version:

Fuel refund rules are now changed. I edited the point 5.1, and removed points 5.1.1-5.1.5. Now you will receive fuel refund in the amount of 80%, for everyone.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wracamy do szarej rzeczywistości. Koniec wakacji wiąże się z powrotem normy 35 000$ i 10 dni urlopu w miesiącu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×