Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Sign in to follow this  
Fabio

Regulamin

Recommended Posts

924405b1ca52e4c2838829e6a1c40773_1.jpg

 

Regulamin Policji

 

I. Ogólne zasady pracy:

a) Policjant w czasie służby zobowiązany jest do noszenia munduru (skinu) policyjnego oraz pełnienia służby w dni robocze od 9:00 do 21:00, a w weekendy od 10:00 do 21:00.

b) Nie można przewozić osób niepracujących w policji. Wyjątkiem jest podwiezienie gracza do najbliższego pojazdu.

c) Funkcjonariusz ma obowiązek wypełniać polecenia swoich przełożonych.

d) Nie jest obowiązkiem dokumentowanie każdego wykroczenia jednak zaleca się to, gdyż są wymagane jako dowód w przypadku zaległego mandatu.

e) Nieusprawiedliwiona nieobecność trwająca dłużej niż trzy dni skutkuje zwolnieniem.

f) Minimum, jakie należy wyrobić tygodniowo wynosi 180 minut. Funkcjonariusz, który wypełni ten próg otrzyma wypłatę proporcjonalną do przepracowanych minut. W celu otrzymania pełnej wypłaty, wymagane jest co najmniej 300 minut.

g) Policjant przyjęty na stanowisko posterunkowego policji, musi przejść obowiązkowe szkolenie, które ma za zadanie zaznajomić z podstawami pracy.

h) Okres próbny kończy się wtedy kiedy zadecyduje o tym generalny inspektor policji i nadinspektor oraz funkcjonariusz pomyślnie zda egzamin.

i) Osoba, której podanie zostało zaakceptowane w naborze, ma obowiązek zgłosić się w ciągu tygodnia od daty ogłoszenia wyników naboru. Jeżeli nie zrobi tego w tym czasie, jego kandydatura zostanie odsunięta.

j) Zakaz parkowania pojazdów prywatnych w podziemnym parkingu.

k) Pojazdy prywatne po zwolnieniu się należy zabrać z parkingu policyjnego w przeciągu tygodnia, w przeciwnym razie pojazd zostanie odholowany do hangaru pomocy drogowej.

l) Zakaz zawracania na autostradzie celem dokonania kontroli na graczu który porusza się przeciwległym pasem ruchu. (Nie dotyczy jeżeli gracz popełnił wykroczenie)

 

II. Zasady dotyczące służby:

a) Funkcjonariusz jako stróż prawa jest zobowiązany do przestrzegania zasad ruchu drogowego i regulaminu frakcji. Przepisy nie dotyczą tylko i wyłącznie kiedy policjant porusza się UPRZYWILEJOWANYM POJAZDEM tj. z włączonymi sygnałami świetlnymi oraz dźwiękowymi.

b) Rozmowę z zatrzymanym policjant prowadzi w sposób stanowczy, asertywny i kieruje się wolą pomocy graczom. Zakazuje się ubliżać graczom, obrażać ich oraz prowokować. W rozmowie należy używać w miarę możliwości pełnych zdań, unikając skrótów myślowych.

c) Zakaz kontrolowania gracza częściej niż 3 razy na 15 minut przez jednego policjanta, tzn.  w ciągu 15 minut jeden gracz nie może być kontrolowany więcej jak 3 razy przez tego samego policjanta.

d) Pojazdy specjalne ( S.W.A.T i FBI Truck) są dostępne tylko podczas eventów lub za wyraźną zgodą generalnego inspektora policji bądź nadinspektora.

e) Radiowozami nieoznakowanymi mogą poruszać się wyłącznie funkcjonariusze, którzy:

 • Zasłużyli na to swoją sumienną pracą
 • Zostali wyznaczeni przez szefostwo
 • Posiadają co najmniej stopień aspiranta
 • Nie mają otrzeżeń w czasie składania podania

f) Dozwolone jest użycie broni:

 • Po trzech prośbach odnośnie zatrzymania się, gracz nadal ucieka
 • Kiedy napastnik atakuje jakiegokolwiek gracza lub niszczy mienie
 • Do niszczenia porzuconych pojazdów publicznych (w przypadku braku pomocy drogowej)

g) Jeżeli policjant chce załatwić prywatne sprawy w czasie służby, w tym celu musi przelogować się na drużynę Truckerzy. Nie może to trwać dłużej niż piętnaście minut.

h) Policjant nie może być uczestnikiem żadnych zabaw (eventy, konwoje itp.) w czasie służby bez przelogowania się na drużynę Truckerów.

i) Oznakowany radiowóz nie może być przemalowywany oraz tuningowany.

j) Radiowozy nieoznakowane można przemalowywać na dowolny kolor (za wyjątkiem różowego) oraz tuningować.

k) Policjant ma obowiązek pozostawiać służbowy pojazd:

 • na bazie policji
 • na wyznaczonym miejscu parkingowym
 • w nienagannym stanie
 • z zamkniętymi drzwiami, wyłączonymi światłami, sygnałami świetlnymi oraz radiem
 • od stopnia st.sierżanta za zgodą generalnego inspektora lub jego zastępcy w innym miejscu niż baza policji

l) Bezwzględny zakaz zabawy kolczatkami - ich użycie jest dozwolone tylko w czasie pościgu.

m) Kategoryczny zakaz przyjmowania łapówek pod karą zwolnienia DYSCYPLINARNEGO i brakiem możliwości ponownego zatrudnienia.

n) Funkcjonariusze mogą poruszać się :

 • Pojazdem Enforcer i nieprzydzielonymi radiowozami jeżeli posiadają co najmniej stopień Starszego posterunkowego
 • Motocyklami jeśli posiadają co najmniej stopień Sierżanta
 • FBI Rancherami jeżeli posiadają stopień co najmniej Starszego sierżanta

o) Nieprzydzielone pojazdy trzeba po zakończonej służbie odstawić na swoje miejsca w stanie technicznym 100% oraz z maksymalnym brakiem 5 litrów w baku.

p) Jako, że policja pilnuje również porządku na drodze - w przypadku zauważenia porzuconego pojazdu, funkcjonariusz jest zobowiązany do wezwania pracownika Pomocy Drogowej w celu usunięcia utrudnienia na drodze lub samoczynnego zniszczenia go (w przypadku pojazdu publicznego i braku pracowników PD).

r) Funkcjonariusze policji nie mają obowiązku reagowania na wezwania puste lub które nie zawierają żadnych konkretnych informacji.

s) Zasady dotyczące wagi:

 • Kierowca nie może odmówić pojechania na wagę, jeśli posiada przemyt
 • Kierowca może odmówić pojechania na wagę, jeżeli w okresie między pierwszym wezwaniem do zatrzymania, a zatrzymaniem nie było jej na minimapie

ś) Zasady dotyczące AFK:

 • Istnieje całkowity zakaz wykonywania czynności służbowych na AFK
 • Maksymalny dozwolony czas AFK wynosi dziesięć minut, gdy na serwerze przebywają inni policjanci, natomiast w przypadku, gdy nie ma żadnego z nich, maksymalny czas to PIĘĆ minut. W przypadku dłuższej nieobecności należy opuścić serwer.

t) Zasady dotyczące patroli:

 • Jeżeli liczba aktywnych policjantów jest większa niż cztery, to przynajmniej trzech z nich musi aktywnie patrolować teren
 • Kiedy na serwerze jest dwóch lub więcej aktywnych policjantów, to mają oni obowiązek rozmieścić się po mapie tak aby kontrolować możliwie jak największą przestrzeń
 • Maksymalny czas biernego patrolu (obserwowania terenu bez poruszania się) wynosi 10 minut.

u) Funkcjonariusz ma obowiązek wystawienia mandatu za utrudnianie pracy policji graczowi jeśli ten go śledzi lub jeździ za nim. Jeśli gracz nadal będzie to robił to otrzyma kolejny mandat, aż zaprzestanie takiej aktywności. Dopuszcza się również, zastosowanie ostrzeżenia słownego za pierwszym razem.

v) Generalny inspektor i nadinspektor mogą przebywać na afk dowolną ilość czasu przy obserwacji służby innego policjanta.

w) Pościg ma miejsce wtedy, gdy gracz ignoruje co najmniej dwa wezwania do zatrzymania, nie zmniejsza prędkości a docelowo nie zatrzymuje się.

x) Sygnałów można użyć tylko w następujących sytuacjach:

 • Podczas eventu
 • Przy zatrzymywaniu gracza lub pościgu
 • Dojazd do wezwania oraz gracza, na którym ciąży zaległy mandat

y) Dozwolone jest prowadzenie patroli w dwójkach, jeżeli liczba graczy na jednego policjanta wynosi mniej niż 7 (liczba graczy/liczba policjantów = <7). Wtedy jeden policjant prowadzi radiowóz oraz mierzy prędkość, a drugi przeprowadza wszystkie inne czynności. W tym przypadku, każde nawet bardzo krótkie odejście od komputera należy obowiązkowo zasygnalizować, wejściem na AFK (/zw).

z) W przypadku utracenia nieprzydzielonego policyjnego pojazdu należy poinformować o tym fakcie generalnego inspektora lub nadinspektora.

ź) Zakaz przeprowadzania kontroli w miejscach niebezpiecznych tj. mosty,wiadukty, tunele (jeżeli gracz się zatrzyma w takim miejscu, należy przejechać razem z nim w bezpieczniejsze miejsce) oraz zawracania na autostradzie w celu dokonania kontroli kiedy gracz nie popełnił żadnego wykroczenia.

 

III. Mandaty

a) Zabronione jest wystawienie innej kary niż zawarta w taryfikatorze.

b) Zakaz naliczania mandatu za wykroczenie którego gracz nie popełnił

c) Mandaty zaległe muszą być umieszczane w odpowiednim temacie na forum

d) Zaległy mandat wystawia się w przypadkach gdy:

 • gracz opuszcza serwer
 • wykroczenie zostało wykryte kiedy gracz nie był obecny na serwerze (także AFK)

e) Policjant ma obowiązek niezwłocznie informować o wystawieniu zaległego mandatu w w/w temacie, poprzez edycję swojego własnego posta i dopisanie w nim "wystawiony", można użyć przekreślenia danych dot. mandatu lub zacytowanie posta innego funkcjonariusza i dodania adnotacji "wystawiony".

f) Przed wystawieniem mandatu policjant ma obowiązek sprawdzić czy gracz otrzymał już upomnienie. Każdemu graczowi przysługuje jedno upomnienie, jeżeli podczas zatrzymania nie podjęto ucieczki. Gracze którzy posiadają mniej niż 100 score mogą otrzymywać kolejne upomnienia. Decyzja o nadaniu kolejnego upomnienia jest podejmowana przez policjanta, który bierze pod uwagę zachowanie gracza, stopień szkodliwości popełnionego wykroczenia i wolę poprawy.

g) Upomnienie nie jest nadawane graczom za dm oraz atak na policjanta. Gracz otrzymuje karę zgodną z taryfikatorem

h) Policjant ma obowiązek przed każdym wejściem do gry sprawdzać temat z zaległymi mandatami w celu namierzenia uciekiniera podczas poprzedniej próby wystawienia mandatu.

i) Nie istnieje maksymalny próg wystawionego mandatu.

j) Zaległy mandat, który po upływie 30 dni od daty wpisania nie został wystawiony, ulega przedawnieniu.

k) Mandaty za zmęczenie, zbyt wysoki poziom alkoholu i zbyt niski stan pojazdu mogą zostać wystawione tylko wtedy, gdy gracz był widziany przez policjanta podczas jazdy. Jeżeli gracz popełnił któreś z wyżej wymienionych wykroczeń, jednak w momencie podjęcia kontroli lub bezpośrednią przed nią nie poruszał się pojazdem, mandat go nie obowiązuje.

l) Przy ucieczce (wyjściu z serwera) podczas wystawiania mandatu, należy pomnożyć podwójnie mandat. W przypadku wielokrotnej ucieczki nie zwiększa się wartość zaległego mandatu.

m) Mandat na odległość można wystawić w następujących sytuacjach:

 • Gracz zginął podczas pościgu
 • Policjant otrzymał zgłoszenie dot. DM a na ekranie pojawił się killmessage
 • Gracz wyszedł z serwera podczas pościgu
 • Gracz przebywa w interiorze i odmawia wyjścia (wtedy dodaje się mandat za nie wykonywanie poleceń)

n) W przypadku odmowy przyjęcia mandatu lub braku funduszy na jego opłacenie, policjant zamienia wartość pieniężną na karę wiezienia w przeliczeniu, każde 100$ = 1 minuta pobytu w więzieniu.

o) Pracownicy pomocy drogowej mogą poruszać się po autostradzie pojazdem "Dozer". Jest to część pracy związana z "holowaniem" jednośladów.

p) Funkcjonariusz może wystawić mandat jedynie za wykroczenie, które fizycznie widział. Nie wystawia się mandatów za wykroczenia, które widziano jedynie na mapie/radarze lub jedynie komunikacie o pomiarze prędkość z radaru policyjnego. Wyjątek stanowią wykroczenia zgłoszone przez graczy, wymagane są wtedy dowody w postaci zrzutów ekranu lub wiarygodnych świadków.

 

IV. Urlopy:

a) Urlop należy zgłaszać w przeznaczonym do tego temacie, minimalnie z dwudniowym wyprzedzeniem przed rozdaniem wypłat.

b) Każdy funkcjonariusz ma prawo do wzięcia urlopu w wymiarze:

 • 10 dni roboczych  (14 dni z weekendami)

w ciągu miesiąca kalendarzowego. Nie dotyczy posterunkowych, którym urlop nie przysługuje.

c) Urlop krótszy niż trzy dni w jednym okresie rozliczeniowym nie zwalnia od wyrobienia wymaganej normy minut.

d) Funkcjonariusz wracający z urlopu musi przepracować jeden pełny okres rozliczeniowy. Jest to warunek konieczny, aby uzyskać kolejny urlop.

e) Dłuższą nieobecność niż przysługujący urlop należy zgłaszać generalnemu inspektorowi policji.

 

V. Kary:

Kary będą rozpatrywane dla każdej sytuacji osobno. W każdym przypadku generalny inspektor zastrzega sobie prawo do zwolnienia pracownika bez kary lub ze zmienioną karą score.
a) Kary za odejście policjanta na okresie próbnym - 250 score

b) Kary za odejście policjanta w okresie pierwszego miesiąca pracy (od momentu zatrudnienia) - 350 score

c) Zwolnienia dyscyplinarne  - Od 500 do 750 score w zależności od powagi (przewinienia)

d) Kara za ułatwianie graczom łamania przepisów ( tj. łamanie przepisów drogowych, informowanie o pozycji policjantów, zezwalanie na przemyty/przeładowania itd.) lub łamanie przepisów ruchu drogowego samemu

 • Od 750 do 1000 score w zależności od powagi (przewinienia)

e) Ostrzeżenia są nadawane policjantom którzy złamali regulamin lub przyjęte normy postępowania w policji.

f) Katalog ostrzeżeń:

 • I ostrzeżenie - upomnienie słowne; brak możliwości awansu przez najbliższy okres rozliczeniowy.
 • II ostrzeżenie - degradacja;brak wypłaty w jednym okresie rozliczeniowym ;brak możliwości awansu przez najbliższe dwa okresy rozliczeniowe; zwolnienie w przypadku posterunkowego.
 • III ostrzeżenie - dyscyplinarne zwolnienie.

g) Generalny inspektor może zwolnić funkcjonariusza bez żadnego ostrzeżenia, jeżeli uzna jego zachowanie za niedopuszczalne.

h) Ostrzeżenie jest usuwane kiedy zadecyduje o tym generalny inspektor lub nadinspektor.

 

VII. Premie:

a) Każdy pracownik frakcji ma równe szanse na otrzymanie premii.

b) Premia jest przyznawana przez generalnego inspektora policji osobom, które wykazały się wysoką aktywnością lub zasłużyły nienagannym zachowaniem.

c) Wysokość premii nie może przekroczyć 50000$ w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza.

d) Generalny inspektor policji zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania premii.

e) Premię może otrzymać maksymalnie 4 policjantów w jednym okresie rozliczeniowym.

VIII. Egzaminy:

a) Każdy funkcjonariusz przed końcem okresu próbnego (stopień posterunkowego) musi obowiązkowo przejść egzamin.

b) Egzaminatorem jest generalny inspektor lub osoba przez niego wyznaczona.

c) Egzamin składa się z odegrania nie więcej niż 3 scenariuszy testowych.

d) Scenariusze testowe nie są ogólnodostępne.

e) Przed rozpoczęciem scenariusza egzaminator powinien przekazać założenia. Jeżeli ich nie przekazał wszystko odbywa się zgodnie ze stanem faktycznym tzn. jeżeli egzaminator ma 2000 score zakładamy że symulowany uciekinier ma również 2000 score, jeżeli na serwerze jest 3 policjantów w symulowanej sytuacji również obecnych jest 3 policjantów.

f) Egzaminowany jest oceniany wg. następujących kryteriów (pierwszy punkt najwyższa waga, ostatni najniższa):

 • Działanie zgodne z regulaminem
 • Sposób rozmowy z zatrzymanym
 • Czas potrzebny do zatrzymania gracza
 • Zachowanie w niekonwencjonalnych sytuacjach

g) Funkcjonariusz, który nie zda egzaminu poprawkowego lub nie otrzyma zgody na egzamin poprawkowy zostaje zwolniony.

h) Na wniosek osoby egzaminowanej, która nie zdała egzaminu, generalny inspektor może zadecydować o możliwości poprawy egzaminu. Wniosek należy złożyć w formie dowolnej w wiadomości prywatnej. Wniosek należy złożyć nie później niż 24 godziny po zakończonym egzaminie.

i) Egzamin poprawkowy kosztuje 50000$, które są wpłacane na konto frakcji bez możliwości zwrotu pieniędzy.

j) Termin egzaminu wyznacza generalny inspektor policji lub osoba przez niego wyznaczona.
 

IX. Odwołania od mandatów:

a) Odwołania od mandatów rozpatrywane są tylko i wyłącznie przez generalnego inspektora policji i/lub nadinspektora. W przypadku, gdy jest to odwołanie od mandatu, które tyczy się nadinspektora, to rozpatruje go generalny inspektor, a w jego przypadku robi to ministerstwo frakcji.

b) Błędne wystawienie mandatu nie wiąże się z żadną karą dla funkcjonariusza, wyjątkiem w tej sytuacji może być naganne zachowanie policjanta lub rażące złamanie regulaminu.

 

X. Obstawa eventów:

a) Policjanci mogą uczestniczyć w obstawianiu konwoju jedynie za wiedzą generalnego inspektora lub nadinspektora.

b) Jeżeli na serwerze nie ma policjantów, którzy nie uczestniczą w obstawie eventu obowiązkowo, należy wejść na AFK.

c) Na czas eventu, dowodzenie nad zaangażowanym w wydarzenie policjantami przejmują administratorzy i organizatorzy. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

d) Funkcjonariusze, którzy zostali wyznaczeni lub sami zgłosili się do obstawy wydarzenia muszą się sami zorganizować przy współpracy z organizatorami eventu.

e) Jeżeli dany policjant nie uczestniczy w obstawie eventu, ma on OBOWIĄZEK patrolować aktywnie teren i normalnie wykonywać swoją pracę.

f) Uczestniczenie w eventach umożliwia wcześniejsze usunięcie ostrzeżenia lub awansowanie.

 

Autorzy regulaminu: @Fabio oraz @Chlebek95

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jak obiecałem - zmiany w regulaminie.

 

Nalegam abyście ponownie zapoznali się z punktami II, V i X.
Najważniejszymi zmianami są w wymaganiach na pojazdy dla poszczególnych rang oraz zmniejszenie kar.

 

Dokładna lista zmian:
 

Spoiler

II. d.) - Dodanie pojazdu FBI Truck do listy i usunięcie pojazdu Enforcer z listy pojazdów eventowych.
II. e.) Radiowozy nieoznakowane dostępne od rangi Aspiranta. Poprawienie jednego wymogu na jaśniejszy.
II n.) Enforcer oraz pojazdu z rejestracją "Wolny/Policja" mogą być teraz używane od rangi Starszy posterunkowy. Motocykle są dostępne od rangi Sierżant.

V. Usunięto procentowe liczenie score.
V. a.) Zmienjszono karę score za odejście w okresie próbnym z 300 na 250 score.
V. b.) Zmiejszono karę score za odejście w pierwszym miesiącu z 500 na 350 score.
V. c.) Usunięto karę score za odejście przed upłynięciem 60 dni.
V. d.) Kara za zwolnienie dyscyplinarne wynosi teraz od 500 do 750 score, w zależności od powagi sytuacji.
V. e.) Kara za ułatwianie graczom łamania przepisów wynosi teraz od 750 do 1000 score.
V. g.) I. Policjant nadal dostaje wypłatę nawet jeśli dostanie pierwsze ostrzeżenie.
V. g.) II. Policjant nie zostaje zwolniony za drugie ostrzeżenie jeśli ma rangę przynajmniej Starszego posterunkowego.

X. f). Dodanie nowego punktu, który pozwoli graczom szybciej awansować oraz szybciej usuwać ostrzeżenia w przypadku uczestniczenia w eventach.


Zmiany wchodzą w życie natychmiastowo

Edited by Gyro

Share this post


Link to post
Share on other sites

Punkt I f) został przystosowany do nowej normy.

Z:

Quote

f) Minimum, jakie należy wyrobić tygodniowo wynosi 300 minut. Funkcjonariusz, który nie wypełni tego progu otrzyma wypłatę proporcjonalną do przepracowanych minut.

Na:

Quote

f) Minimum, jakie należy wyrobić tygodniowo wynosi 180 minut. Funkcjonariusz, który wypełni ten próg otrzyma wypłatę proporcjonalną do przepracowanych minut. W celu otrzymania pełnej wypłaty, wymagane jest co najmniej 300 minut.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Punkt III f) został zaktualizowany z:

W dniu 3.03.2018 o 16:18, Fabio napisał:

f) Przed wystawieniem mandatu policjant ma obowiązek sprawdzić czy gracz otrzymał już upomnienie. Każdemu graczowi przysługuje jedno upomnienie, jeżeli podczas zatrzymania nie podjęto ucieczki. Gracze którzy posiadają mniej niż 50 score mogą otrzymywać kolejne upomnienia. Decyzja o nadaniu kolejnego upomnienia jest podejmowana przez policjanta, który bierze pod uwagę zachowanie gracza, stopień szkodliwości popełnionego wykroczenia i wolę poprawy.

Do:

 f) Przed wystawieniem mandatu policjant ma obowiązek sprawdzić czy gracz otrzymał już upomnienie. Każdemu graczowi przysługuje jedno upomnienie, jeżeli podczas zatrzymania nie podjęto ucieczki. Gracze którzy posiadają mniej niż 100 score mogą otrzymywać kolejne upomnienia. Decyzja o nadaniu kolejnego upomnienia jest podejmowana przez policjanta, który bierze pod uwagę zachowanie gracza, stopień szkodliwości popełnionego wykroczenia i wolę poprawy.

 

Został dodany punkt III p):

Funkcjonariusz może wystawić mandat jedynie za wykroczenie, które fizycznie widział. Nie wystawia się mandatów za wykroczenia, które widziano jedynie na mapie/radarze lub jedynie komunikacie o pomiarze prędkość z radaru policyjnego. Wyjątek stanowią wykroczenia zgłoszone przez graczy, wymagane są wtedy dowody w postaci zrzutów ekranu lub wiarygodnych świadków.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×