Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Sign in to follow this  
MjolnirThor

Regulamin

Recommended Posts

logo jrg.png

Regulamin Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 dla SA:MP

 

JRG jest jednostką elitarną i przynależność do niej to najwyższy zaszczyt.

1. Postanowienia ogólne.

                               1. Ratownik ma być wzorem do naśladowania dla innych graczy i służyć im pomocą w każdej sytuacji takiej pomocy wymagającej.

                                         2. Ratownik ma obowiązek przebywać na służbie w godzinach 9.00- 22.00.

                                         3. Ratownik nie ma prawa przewozić towarów- jakiekolwiek dorabianie na truckerce będzie skutkowało wezwaniem do raportu karnego.

                                         4. Nieobecność nie zgłoszona trwająca dłużej niż 3 dni może skutkować usunięciem z szeregów JRG, dlatego w odpowiednim dziale na forum jednostki należy takową zgłosić ( Urlopy).

                                         5. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rekruci mają obowiązek zgłoszenia się w terminie maksymalnie 7 dni kalendarzowych do dowództwa JRG w celu dodania do obsady i zdania egzaminu kwalifikacyjnego do służby. Warunki egzaminu do wglądu w dziale " Egzaminy i wytyczne służby".

                                         6. Służba na stanowisku Rekrut nie może trwać dłużej niż 3 tygodnie. Po tym czasie dowództwo JRG podejmuje decyzję co do przydatności  ratownika do dalszej służby.

                                         7. Rekrut, który zostanie awansowany na stanowisko Ratownik- stażysta ma obowiązek przepracowania co najmniej 3 pełnych okresów  rozliczeniowych. Urlopy i niewyrobione normy tygodniowe nie wliczają się do okresów rozliczeniowych.

                                         8. Do momentu uzyskania 30 score ratownik musi zaliczyć kurs nauki jazdy i zdobyć uprawnienia do prowadzenia pojazdów. W przeciwnym wypadku kierowanie pojazdami będzie skutkowało otrzymaniem mandatu karnego podczas kontroli.

                                          9. Zakazuje się tankowania pojazdów prywatnych na stacji przy koszarach.

2. Służba.

                                           1. Każdy ratownik posiada przydzielony pojazd służbowy i w trakcie wykonywania obowiązków może poruszać się tylko nim. Pojazd ten nie służy do innych celów niż służbowe.

                                           2. Pojazd po skończonej służbie ma być odstawiony na bazę jednostki zatankowany i naprawiony.

                                           3. Parkowanie pojazdu służbowego poza bazą JRG jest niedopuszczalne. Wyjątek stanowi nagłe wyjście z serwera. W takim przypadku należy zgłosić ten fakt do odpowiednich służb, aby pojazd został zholowany na bazę.

                                           4. Pojazdem służbowym z włączonymi sygnałami uprzywilejowania udajemy się tylko do zgłoszeń wypadkowych. Dojazd do zgłoszeń zamówionych przez graczy nie upoważnia do poruszania się z włączonymi sygnałami- w takiej sytuacji ratownik ma obowiązek stosowania się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

                                            5. Wezwania wypadkowe mają bezwzględny priorytet.

                                            6.  Żeby zacząć pełnić służbę na serwerze musi być minimum 2-3 graczy.

                                            7. Sprawy prywatne, nie związane z czynnościami należącymi do pracownika Jednostki Ratowniczo Gaśniczej należy załatwiać po godzinach pracy. W  sytuacjach wyjątkowych dopuszczalne jest przelogowanie się na konto Truckera w godzinach pracy i szybkie załatwienie spraw.

3. Baza JRG.

                                            1. Utrzymanie porządku na bazie jednostki jest obowiązkiem każdego ratownika.

                                            2. Pojazdy służbowe mają wyznaczone miejsca do parkowania na terenie bazy i na nich mają być pozostawione po skończeniu służby( patrz pkt. 2.2 i 2.3).

                                            3. Pozostawienie pojazdu służbowego poza bazą bez powodu będzie traktowane jako brak dbałości o powierzony sprzęt i odpowiednio karane.

                                            4. Zabrania się wpuszczania lub wwożenia na bazę osób postronnych. Wyjątkiem są pracownicy Pomocy Drogowej oraz osoby uprawnione do kontroli stanu bazy.

4. Urlopy, premie, kary.

                                             1. Każdy członek JRG po zaliczeniu okresu próbnego( Rekrut ) ma prawo do 7 dni roboczych urlopu wypoczynkowego w miesiącu.

                                             2. Na stanowisku Rekrut urlop taki może być przyznany przez Dowódcę JRG tylko w nagłych przypadkach.

                                             3. Wydłużenie czasu trwania urlopu w jednym miesiącu, powoduje jego skrócenie w miesiącu następnym.

                                             4. Premie i nagrody dla ratowników mają charakter uznaniowy i przyznawane są przez Dowódcę JRG tylko wyróżniającym się ratownikom za ich sumienną służbę lub w przypadku zabezpieczania eventów organizowanych na serwerze.

                                             5. Ratownik, który odejdzie ze służby przed upływem trzech okresów rozliczeniowych po uzyskaniu awansu na stanowisko Ratownik-stażysta otrzyma zwolnienie w trybie dyscyplinarnym.

                                             6. W przypadku braku wyrobienia normy ratownik zostaje pozbawiony 50% przysługującego mu uposażenia.

                                             7. Jeśli sytuacja taka powtórzy się dwukrotnie z rzędu, poza odebraniem 50% uposażenia ratownik zostanie zdegradowany o jeden stopień.

                                             8. W przypadku trzykrotnego z rzędu niewyrobienia normy ratownik zostanie zwolniony w trybie dyscyplinarnym.

                                             9. Kara score w przypadku zwolnienia w trybie dyscyplinarnym wynosi 20% posiadanego stanu bez względu na jego wielkość.

                                           10. Norma tygodniowa JRG wynosi 300 minut.

                                       

                                             Dowództwo Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej jak również Administracja serwera, w porozumieniu z wcześniej wymienionym, zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień powyższego Regulaminu i pozostałych działów forum. Wszelkie zmiany będą poprzedzone wnikliwymi przemyśleniami i ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą ich obowiązywania.

                                           

                                             Dowódca JRG SA:

                                    Starszy brygadier Thor69.

 

Edited by KiCkEeEr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Przeredagowano punkty 2.3 oraz 3.3 Regulaminu dotyczące pojazdów służbowych.

Share this post


Link to post
Share on other sites

             Dodano pkt.1.8 dotyczący uprawnień.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dodano pkt. 1.9 oraz 2,6 

1.9. Zakazuje się tankowania pojazdów prywatnych na stacji przy koszarach.

2.6 Żeby zacząć pełnić służbę na serwerze musi być minimum 2-3 graczy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dodano punkt 2.7 tj.  Sprawy prywatne, nie związane z czynnościami należącymi do pracownika Jednostki Ratowniczo Gaśniczej należy załatwiać po godzinach pracy. W  sytuacjach wyjątkowych dopuszczalne jest wylogowanie się ze służby w godzinach pracy i szybkie załatwienie spraw.

Edited by KiCkEeEr

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×