Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Sign in to follow this  
MjolnirThor

Egzaminy i wytyczne służby

Recommended Posts

logo jrg.png

Temat przedstawiający przebieg egzaminu do JRG oraz wytyczne przebiegu służby jak również kary i ostrzeżenia.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Przebieg egzaminu kwalifikującego do służby w JRG.

                                  1. Do egzaminu może przystąpić osoba, której podanie zostało wcześniej zaakceptowane w dziale " Rekrutacja" po umówieniu się z prowadzącym takowy egzamin w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia akceptacji podania.

                                   2. Egzamin składa się z dwóch części:

                             - część pierwsza: przejazd ambulansem medycznym do trzech różnych lokalizacji podanych przez egzaminującego,

                             - część druga: przejazd pojazdem gaśniczym do trzech różnych lokalizacji podanych przez egzaminującego.

                                    3. Lokalizacje będą wybierane losowo.

                                    4. W czasie przejazdów oceniane będą umiejętności kandydata w prowadzeniu pojazdów, jego zdolności w przewidywaniu pojawiających się przeszkód, możliwości wyboru jak najlepszej drogi dojazdu do miejsca zdarzenia.

                                    5. Czasy przejazdów określa się jako 5 minut każdego dla części pierwszej i 6 minut dla części drugiej. Egzaminujący zaczyna odliczać czas od momentu ruszenia pojazdu, więc nie znając dokładnej lokalizacji nie próbujcie jej odgadnąć - po ruszeniu z miejsca egzaminujący nie udzieli Wam już żadnej wskazówki.

                                    6. Początek egzaminu ma miejsce na bazie JRG. Po zakończeniu części pierwszej następuje powrót na bazę JRG i z niej start do części drugiej.

                                    7. W przypadku pojawienia się wezwania podczas trwania egzaminu, egzaminujący może zmienić lokalizację docelową nakazując egzaminowanemu udanie się do miejsca wezwania. W takim przypadku przejazd taki jest uznawany jako część egzaminu.

                                    8. Podczas przejazdów egzaminacyjnych nie korzystamy z sygnałów dźwiękowych i świetlnych, możemy jednak przekraczać dozwoloną prędkość i korzystać ze skrótów. Wyjątkiem jest sytuacja alarmowa.

                                    9. Egzamin kończy się wynikiem pozytywnym po zaliczeniu wszystkich 6 przejazdów w czasie do tego przeznaczonym a pojazdy nie są poważnie uszkodzone. W innym przypadku egzaminujący ustala termin egzaminu poprawkowego nie wcześniej niż po upływie 24 godzin.

                                  10. Dopuszcza się możliwość zaliczenia egzaminu przy jednym błędnym przejeździe. Wówczas egzaminowany musi odpowiedzieć na jedno pytanie z zakresu realnego ratownictwa zadane przez egzaminującego.

                                   11. W przypadku uzyskania dwukrotnie oceny negatywnej egzaminowany zostaje skreślony z listy kandydatów, a powtórny akces do JRG zostaje dla niego odroczony na czas 6 miesięcy.

                                   12. Egzaminy do JRG są bezpłatne, zarówno pierwszy jak i ewentualna poprawka.

                                   13. Po zakończonych z wynikiem pozytywnym egzaminach kandydat otrzymuje przydział i rozpoczyna służbę w JRG.

                        Wykaz punktów docelowych dla egzaminu kwalifikacyjnego:

             https://cdn.discordapp.com/attachments/420272528716464138/534453047439523850/Mapa_Egzamin.png

 

                     Warunki powyższego egzaminu mogą ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków pracy ratowników.

                     Osobą uprawniona do przeprowadzenia egzaminu jest dowódca JRG- Thor69.

                              

Share this post


Link to post
Share on other sites

Przebieg egzaminu z pilotażu śmigłowca ratowniczego.

 

 1. Do egzaminu może przystąpić ratownik po odbyciu tygodniowej służby na stanowisku Ratownik.
 2. Po zgłoszeniu egzaminujący ustala termin egzaminu. 
 3. Egzamin składa się z jednej dwuelementowej części.
 4. Podczas egzaminu kursant wykonuje od 3 do 5 przelotów na niskim pułapie po trasach wyznaczonych przez egzaminującego. Trasy są dowolnie wybierane i nie mają określonego przebiegu.
 5. W czasie przelotów należy wykonać 2-4 przyziemień śmigłowca w miejscach wskazanych przez egzaminującego. Miejsca te muszą być odpowiednie do wykonania takiego manewru- egzaminujący nie ma prawa nakazać posadzenia śmigłowca w miejscu, w którym jest to fizycznie niemożliwe ze względu na ukształtowanie terenu oraz rozmiary śmigłowca. 
 6. Całość egzaminu nie może trwać dłużej niż 20 minut. Do tego czasu wliczamy powrót na bazę JRG.
 7. Egzaminujący ocenia szybkość przelotów, zdolność manewrowania oraz umiejętność sprawnego lądowania.
 8. Egzamin uważa się za zaliczony jeśli płynność przelotów i lądowań jest zadowalająca, a maszyna nie jest zbyt uszkodzona.
 9.  W przypadku negatywnej oceny dopuszcza się możliwość poprawki po upływie co najmniej 24 godzin.
 10.  Pierwszy egzamin z pilotażu jest bezpłatny, natomiast każda poprawka pociąga za sobą opłatę.
 11.  Ilość poprawek jest nieograniczona z zachowaniem minimum 24-godzinnej przerwy.

 

        Warunki powyższego egzaminu mogą ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków pracy ratowników.

        Osobą uprawnioną do przeprowadzenia egzaminu jest dowódca JRG- Thor69.

 

 

                            

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wytyczne przebiegu służby.

 1. Po zaliczeniu egzaminu wstępnego ratownik rozpoczyna służbę na bazie JRG pojazdem przydzielonym do zajmowanego stanowiska.
 2. Pozostaje w dyspozycji na bazie JRG do momentu otrzymania wezwania.
 3. Po wykonaniu czynności ratowniczych pozostaje w bezpiecznym miejscu w rejonie prowadzenia działań.
 4. Służbę rozpoczynamy pojazdem typu ambulans, dopiero po zalogowaniu się innych ratowników możemy pojazd zmienić na inny, który odpowiada naszemu przydziałowi.
 5. Każdy przyjęty do służby ratownik posiada takie same uprawnienia i umiejętności, staramy się jednak aby przy większej ilości ratowników w użyciu były różne typy pojazdów. Prawo wyboru rodzaju pojazdu ma ratownik z większym stażem.
 6. Do wezwań udaje się ratownik znajdujący się najbliżej miejsca działań, chyba że jest w trakcie dojazdu do innego zdarzenia, dlatego przy każdym podjęciu akcji należy o tym poinformować na czacie.
 7. Jakakolwiek rywalizacja między ratownikami jest kategorycznie zakazana i jeśli do takiej sytuacji dojdzie zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.
 8. Wezwanie typu " Pożar" jest oznaczone na mapie symbolem czerwonego " koguta" alarmowego i staramy się do takich zdarzeń jeździć pojazdami gaśniczymi.
 9. Wezwania wypadkowe oznaczone są czerwonym kwadracikiem- wskazany jest dojazd ambulansem.
 10. Wezwania płatne od graczy oznaczone są ( ... ) i udajemy się do nich dopiero po dokonaniu odpowiedniego przelewu na konto ratownika przez zamawiającego. Pieniądze z takich zleceń ratownik ma obowiązek wpłacić na konto jednostki w najbliższym bankomacie lub zbiorczo na koniec służby w bankomacie na terenie bazy JRG.
 11. Dojazdy do zdarzeń wymienionych w pkt. 8 i 9 odbywają się w trybie alarmowym, natomiast pkt.10 to dojazd standardowy.
 12. Aby uleczyć poszkodowanego należy zaparkować pojazd jak najbliżej, podejść do gracza, z ekwipunku wydostać plecak ratowniczy i użyć komendy /ulecz X , gdzie X oznacza ID gracza.
 13. Gaszenie pożarów polega na podjechaniu wozem gaśniczym lub podejście maksymalnie blisko do ogniska pożaru i wyjęcie z ekwipunku gaśnicy oraz kliknięcie LPM nakierowując strumień wody z tejże gaśnicy na płomienie. Częściej będzie wykorzystywany podręczny ekwipunek z racji utrudnionego dojazdu wozem gaśniczym.
 14. W ekwipunku znajdziemy również piłę mechaniczną, której użycie jest dobrowolne podczas  akcji.
 15.  Z ekwipunku korzystamy używając scroll myszki.
 16. Aby zobaczyć miejsce zdarzenia należy ruszyć pojazdem, bez tej czynności będziemy mieć tylko informację na temat samego zdarzenia bez jego lokalizacji, następnie kliknąć Escape i z menu wybrać pozycję " Map" i postępować według zamieszczonych instrukcji.
 17. Podczas pełnienia dyżuru skupiamy całą swoją uwagę na wypełnianiu obowiązków ratownika, dlatego jakiekolwiek zabawy czy odpuszczanie wezwań nie mają prawa mieć miejsca.
 18. Odmowa dojazdu do poszkodowanego jest dopuszczalna tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy poszkodowany kilkukrotnie ponagla ratowników, obraża ich, poprzez swoje zachowanie doprowadza do częstych kolizji oraz znajduje się w miejscach, do których nie jesteśmy w stanie dotrzeć ( tylko w przypadku wezwań płatnych).

Pozostałe wytyczne zostały ujęte w Regulaminie JRG, do którego postanowień stosowanie się jest obligatoryjne dla każdego ratownika.

Dodatkowe informacje dotyczące służby JRG będą udzielane bezpośrednio podczas dyżuru przez dowódcę JRG.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ostrzeżenia i kary.

Ostrzeżenie otrzymuje ratownik, który:

 • porzuca służbowy pojazd poza bazą lub na terenie bazy w miejscu do tego nie przeznaczonym,
 • w godzinach służby wykonuje inne czynności nie związane z obowiązkami,
 • bezpodstawnie odmawia udzielenia pomocy poszkodowanym,
 • zostanie ukarany mandatem karnym,
 • na jego zachowanie zostanie złożona skarga rozpatrzona pozytywnie przez dowódcę JRG.

Otrzymanie dwóch ostrzeżeń w jednym okresie rozliczeniowym lub po jednym w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych będzie skutkowało otrzymaniem kary.

Ostrzeżenie można zniwelować poprzez wzorową służbę w następnym okresie rozliczeniowym.

Powtarzające się zachowania podlegające ostrzeżeniom będą podlegać karze.

Kary nadaje się na ratownika, który:

 • otrzyma ostrzeżenia ( zgodnie z pkt " Ostrzeżenia")- kara 20% uposażenia w danym okresie rozliczeniowym i brak awansu,
 • otrzymuje ostrzeżenia cyklicznie- kara 20% uposażenia oraz degradacja o jeden stopień,
 • otrzyma ostrzeżenie pełniąc służbę na stanowisku Rekrut- wydłużenie o jeden tydzień ścieżki awansów,
 • podejmuje zabronione praktyki rywalizacji z innymi ratownikami, co zostanie potwierdzone zgłoszeniami takowych i podparte dowodami- kara 20% uposażenia,
 • swoim zachowaniem przynosi ujmę jednostce  poprzez łamanie postanowień regulaminów zarówno serwera jak i JRG co zostanie potwierdzone dowodami- kara zwolnienia dyscyplinarnego ze służby.

Kara dyscyplinarnego zwolnienia ze służby wynosi 20% posiadanego score bez względu na jego wielkość.

Kary dotyczące niewyrobienia norm tygodniowych zostały ujęte w Regulaminie JRG.

Wszelkie skargi na ratowników będą rozpatrywane przez dowódcę JRG na podstawie przedstawionych dowodów a decyzje opierane również na rozmowach ze zgłaszającymi i oskarżonymi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×