Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Sign in to follow this  
Cumster

Szkolenie / Preparatory test

Recommended Posts

xp4xTQd.png

 

 

Przebieg szkolenia PD

 

Od 07.05.2019r. zaczyna obowiązywać jedna stała forma szkolenia, składająca się z 5 punktów: 

 

 1. 5 pytań z regulaminu, wybierane losowo przez kursanta za pomocą liczb 1-15. (Aby zaliczyć tą część egzaminu należy odpowiedzieć poprawnie na min.3 z nich),
 2. Czas na zapoznanie się z komendami, blipami i bazą (hangar, itp.),
 3. Parkowanie zestawu za pomocą TowTrucka tyłem w wybranym przez egzaminatora miejscu (jednym lub dwóch zależnie od umiejętności kursanta),
 4. Znajomość mapy i umiejętności jazdy. (Gracz otrzyma pojazd do zaholowania oraz opis gdzie musi dojechać i zaparkować holowan samochód. W trakcie jazdy do celu hol może zostać odczepiony tylko 1 raz, drugi zaś skutował będzie niezaliczeniem),
 5. Wykonanie pełnoprawnego zlecenia wysłanego przez gracza (jeśli możliwe).

 

Po pozytywnym zakończeniu ostatniego punktu wracamy na bazę, kursant wpisuje się na listę postaci. Od tego momentu osoba ta staje się pracownikiem Pomocy Drogowej. 

 

*W przypadku niezaliczenia egzaminu gracz ma prawo do drugiej próby, lecz nie szybciej niż 24h od pierwszego szkolenia (do tego czasu gracz nie ma prawa logować się na frakcję)

Niezaliczenie 2 próby przez pracownika skutkuje zwolnieniem z frakcji.

 

 

Eng. version:

Spoiler

Process of PD's preparatory test

since 07.05.2019 in force is one constant form of training, consisted of 5 points:

 

 1.  5 questions of statement, chosen random by trainee by numbers 1-15 (To pass this part belong to answer correctly on min. 3 of them),
 2.  Time to introduce with commands, blips and base (hanger, etc.),
 3. Parking a set (truck+trailer) with TowTruck in place chosen by examiner (one or two depending on trainee's skills),
 4.  knowledge of map and driving skills. (Player get a vehicle to tow and described location where to go and park that car. During driving to direction towing car can be detached only 1 time, second will cause failing the test),
 5. realization outright order sent by player (if possible).

 

After accomplishment last point we are going back to base, trainee writes in character list. Since that moment player become Pomoc Drogowa employee.

 

*In cause of failure the test, player have rights to second chance, but not faster than 24h after first take (to this time player have no rights to log on the fraction)

Failure of 2 attempt by player is equal with dismiss from fraction.

 

 

Edited by Cumster

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×