Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Sign in to follow this  
inspektor

Regulamin frakcji

Recommended Posts

Regulamin frakcji
 
 
§1 Postanowienia ogólne
 1. Pod zarządem Ministerstwa Frakcji znajdują się frakcje: Inspekcja Transportu Drogowego, Pogotowie, Pomoc Drogowa.
 2. Minister Frakcji koordynuje i nadzoruje prace poszczególnych frakcji we współpracy z szefami danych jednostek.
 3. ówny Administrator na wniosek Ministra Frakcji może wprowadzić zarząd komisaryczny w celu uporządkowania spraw, z którymi nie radzi sobie szefostwo danej frakcji.
 4. Minister Frakcji ma prawo do zatrudnienia się we frakcji na własne życzenie pomijając wymóg naboru lub limitu pracowników. Jednakże nie może wtedy pobierać żadnego wynagrodzenia i jednocześnie nie musi przepracowywać wymaganej normy.
 5. We frakcji może pracować maksymalnie 12 osób. 
 6. Gracz może pracować w danym czasie tylko w jednej frakcji. Zatrudniając się we frakcji, nie może pracować w tym samym czasie w firmie. 
 7. Skargi na pracowników frakcji muszą znajdować się w ogólnym dziale skarg na forum PTS. 
 8. Zmiany w regulaminach frakcji muszą zostać zaakceptowane przez Ministra Frakcji i Głównego Administratora.
 9. Z uwagi na to, że nie da się zamknąć w ramach regulaminu wszystkich kwestii, wyjątków, sytuacji itp. toteż część spraw regulować będą regulaminy wewnętrzne poszczególnych jednostek a pozostałe będą rozwiązywane indywidualnie przez Ministra Frakcji. 
 10. Minister Frakcji oraz Główny Administrator zastrzegają sobie prawo do zmian w tym regulaminie w dowolnym czasie.
 
§2 Forum
 1. Forum Polskiego Truckerskiego Serwera jest miejscem organizacji pracy każdej frakcji.
 2. Każda frakcja ma swój dział, gdzie muszą znajdować się tematy zawierające wszystkie podstawowe informacje, tj.:
 • nabór (wymagania, otwarty czy zamknięty; jednocześnie podania graczy chcących dołączyć do frakcji),
 • skład (obecnie pracujący gracze wraz ze stanowiskiem i funkcją jaką pełnią),
 • lista pracowników (nick, id postaci, czas rozpoczęcia pracy),
 • zwolnienia (nick, id postaci, powód zwolnienia, okres jaki został przepracowany),
 • urlopy (nick, okres urlopu, powód),
 • rozliczenia (postów z tego tematu nie archiwizujemy; pozostają przez cały czas jawne). 

Ponadto należy prowadzić tematy pełniące funkcję archiwum informacji, które nie są już aktualne (podania, lista pracowników z informacją w jakim okresie ktoś pracował i czemu już nie pracuje). 

 1. Posty, które w uznaniu szefa nadają się do kasacji, powinien przenieść do odrębnego tematu pełniącego funkcję “kosza”, z którego członkowie Ekipy Administracyjnej będą co jakiś czas usuwać te posty.
 2. Inne tematy nie obligatoryjne i nie ma wymagań odnośnie ich powstawania czy funkcjonowania. Muszą być zgodne z regulaminem forum.
 
§3 Szefowanie
 1. Szefa frakcji mianuje i ogłasza Minister Frakcji.
 2. W sytuacjach zwyczajnych, Minister Frakcji wybiera szefa spośród obecnie pracujących graczy. Natomiast kiedy sytuacja jest nadzwyczajna lub w danej frakcji nie ma godnego kandydata do sprawowania funkcji szefa - Minister Frakcji może mianować dowolną osobę, która w jego ocenie sprosta temu zadaniu.
 3. Szef ma obowiązek zaproponować kogoś na stanowisko zastępcy. Minister Frakcji może propozycję zatwierdzić lub odrzucić. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której nie ma wyznaczonego zastępcy.
 4. Szef wraz ze swoim zastępcą, zobowiązany jest do prowadzenia działu frakcji na forum i pilnowania by informacje tam zawarte były zawsze aktualne i zgodne z rzeczywistością.
 5. Szef i zastępca mają dostęp do panelu frakcji na serwerze i funkcji moderatora w dziale frakcji na forum. Zabrania im się usuwania jakichkolwiek postów.
 6. By uzyskać dostęp do panelu zarządzania frakcja lub funkcji moderatora na forum, należy zgłosić się do Ministra Frakcji; ten z kolei, po weryfikacji i udzieleniu zgody, samodzielnie nadaje panel w grze, bądź też kontaktuje się z aktualnym opiekunem forum i załatwia z nim sprawę z nadaniem uprawnień.
 7. Dostęp do panelu frakcji wiąże się z dostępem do konta finansowego danej frakcji. Zabronione jest wypłacanie z tego konta pieniędzy poza przypadkiem przydzielenia premii lub w innej uzasadnionej sytuacji. 
 8. Szef lub zastępca, mają obowiązek wypłacenia należności wobec pracowników za przepracowany tydzień.
 9. Szef, który przyjmuje pracowników ze względu na osobistą sympatie zamiast po obiektywnej ocenie jakości podania (czyli tzw. “po znajomości”) zostanie surowo ukarany.
 10. By zwolnić pracownika należy napisać post w temacie “zwolnienia” i podać nick pracownika, jego id postaci, okres który przepracował, powód zwolnienia, określić karę (jeżeli takową otrzymuje) i rangę jaką posiadał (dotyczy Inspekcji Transportu Drogowego).
 
§4 Czas pracy
 1. Pracownicy są rozliczani z czasu pracy w systemie tygodniowym. Pełny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 300 minut i jest on bazą do obliczania wynagrodzeń.
 2. Pracownik zobowiązany jest do pracy we frakcji w godzinach od 8:00 do 00:00 - pod warunkiem, że na serwerze znajdują się minimum 3 osoby w innej drużynie niż dany pracownik (wyjątkiem jest nagłe wezwanie Pomocy Drogowej lub Inspekcji Transportu Drogowego). [Zawieszony warunek do odwołania]
 3. Od godziny 00:00 do 8:00 obowiązuje zakaz logowania się we frakcji poza przypadkiem nagłego wezwania dla Pomocy Drogowej lub Inspekcji Transportu Drogowego.
 4. W czasie kiedy obowiązuje zakaz pracy lub nie są spełnione wymagania do podjęcia pracy we frakcji, pracownik może rozwozić towary w celu zarobkowym. 
 5. W ciągu miesiąca pracownik może tylko raz przepracować mniej niż wynosi tygodniowy wymiar czasu pracy, ale więcej niż 60% (180 minut). Sankcje za łamanie tego punktu zostają uregulowane przez regulaminy poszczególnych frakcji.
 6. Pracownikowi przysługuje w ciągu miesiąca 10 dni urlopu. Urlop musi być zgłaszany z kilkudniowym wyprzedzeniem - poza nagłymi i wyjątkowymi sytuacjami.  Niedopuszczalna jest praktyka brania urlopu w celu ominięcia wymogu wyrobienia normy (tzn. częste branie urlopu na chwilę przed zakończeniem okresu rozliczeniowego).
 7. Maksymalny czas nieobecności pracownika bez zgłaszania urlopu wynosi 3 dni.
 8. Szkolenia/egzaminy można przeprowadzać poza wyznaczonymi godzinami pracy po uzyskaniu zgody Ministra Frakcji.
 
 
§5 Przebieg pracy
 1. By zostać pracownikiem frakcji, należy złożyć podanie w odpowiednim temacie i zostać przyjętym przez szefa danej jednostki. 
 2. Przy wykonywaniu swojej pracy zaleca się by pracownik posiadał skin frakcyjny oraz używał pojazdu frakcyjnego. W przypadku bagatelizowania tego zalecenia, szef może upomnieć pracownika lub potrącić mu nieznaczną część wypłaty.
 3. Zatrudniając się do którejś z frakcji, pracownik zobowiązuje się do przepracowania w niej minimum 30 dni. Jeżeli pracownik zwolni się przed upływem 30 dni od rozpoczęcia pracy, otrzymuje karę minimum 300 score.
 4. Pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego po odejściu nie tracą swojej rangi przez okres 6 miesięcy (jeśli osiągnęli stopień Podkomisarza lub wyższy). 
 5. Pracownik, który unika kary za przedwczesne odejście z frakcji lub inne przewinienie, zostanie zbanowany - po zdjęciu bana kara zostaje nałożona; nie przedawnia się. 
 6. Sprawy, które nie są związane z wykonywaną pracą, mogą być załatwiane po przelogowaniu się do drużyny Truckerzy. Bezzwłocznie po załatwieniu sprawy, pracownik ma obowiązek wrócić do pracy (jeśli spełnione są warunki do podjęcia pracy §4 pkt 2 i 3).
 7. W celu zwolnienia się z frakcji, należy napisać post w temacie Zwolnienia”, podać swój nick, ID postaci, okres pracy, rangę (dotyczy Inspekcji Transportu Drogowego ) i powód dla którego się zwalnia.
 8. Pracownik, który będąc zatrudnionym we frakcji napisze podanie do innej firmy lub frakcji, zostaje zwolniony dyscyplinarnie.
 9. Kwestie awansów i kar wewnątrz frakcji regulują regulaminy poszczególnych jednostek.
 10. Opłaty za wykonywanie usługi w przypadku Pogotowia lub Pomocy Drogowej muszą trafić na konto danej frakcji. Zabronione jest pobieranie opłat na swoje prywatne konto.
 
§6 Finanse
 1. We frakcjach obowiązują następujące podstawy wynagrodzenia za przepracowanie pełnego tygodniowego wymiaru czasu pracy:
 • Inspekcja Transportu Drogowego: 90 000$ i 70 score
 • Pogotowie: 90 000$ i 70 score
 • Pomoc Drogowa: 90 000$ i 70 score
 1. Aby otrzymać wynagrodzenie pracownik musi przepracować minimum 60% tygodniowego wymiaru czasu pracy. Pracownik który nie przepracuje wymaganego minimum nie otrzymuje wypłaty. 
 2. W przypadku przepracowania więcej niż 60%, ale mniej niż 100% tygodniowego wymiaru czasu pracy, pracownik otrzymuje wypłatę proporcjonalnie do zarejestrowanego czasu.
 3. Premie można nadać pracownikowi w ramach docenienia jego wkładu w pracę we frakcji lub za nadgodziny. Przez nadgodziny rozumie się pracę dłuższą o minimum 60 minut więcej niż wynosi tygodniowy wymiar czasu pracy.
 4. Premie można przyznać maksymalnie trojgu (3) pracownikom w jednym okresie rozliczeniowym (tygodniu), a łączna kwota premii nie może przekraczać 100 000$. 
 5. Najwyższa premia może zostać przyznana tylko jednemu pracownikowi i nie może przekraczać 50 000$, zaś pozostałe nie mogą być wyższe niż 30 000$ w przeliczeniu na jednego pracownika.
 6. Źródłem wypłacania premii jest wyłącznie konto frakcji. Premie należy dodać do wypłaty i wypłacić razem jako wynagrodzenie w danym okresie rozliczeniowym. 
 7. Premia w wysokości 20 000$ przysługuje pracownikom frakcji za nienaganną pomoc przy evencie, konwoju tylko i wyłącznie oficjalnym. Premia ta nie wlicza się do tygodniowego limitu.
 • Like 10

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zawieszony został warunek z §4 punktu 2, który nie pozwalał na pracę w godzinach pracy kiedy na serwerze nie ma minimum 3 osób z innej drużyny niż pracownik danej frakcji. 

 • Like 8
 • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. In order to use the websites of Polski Truckerski Serwer, you also need to accept the rest of our Terms of Service and Rules which are available here: Privacy Policy, Guidelines